EU & arbetsrätt 3 1999Utstationeringslag påverkar inte ILO-konvention

Den danska lagen om utstationering av arbetstagare påverkar inte tillämpningen av ILO-konventionen nr 94 om arbetsklausuler i offentliga kontrakt, enligt en uttrycklig regel i lagens paragraf 2. Som EU & arbetsrätt tidigare har uppmärksammat, är reglerna i EGs utstationeringsdirektiv inte riktigt anpassade till ILO-konventionen, som de flesta medlemsstater har ratificerat (se nr 3/98 sid 7). Till de länder som inte ratificerat den hör Sverige och Island. Häromåret antydde kommissionens generaldirektorat för den inre marknaden att en svensk ratifikation skulle strida mot direktiven om offentlig upphandling.

Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör