EU & arbetsrätt 3 1999Nya mål

Utstationering av arbetstagare
C-164/99 Portugaia Construções Lda
Kan syftet att skydda den inhemska byggnadsindustrin och att minska arbetslösheten berättiga en begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster? Strider det mot fördraget att utländska arbetsgivare inte har samma möjlighet som inhemska att ingå kollektivavtal om lägre löner än dem som stadgas i allmängiltigförklarade kollektivavtal?

Arbetstid, arbetsmiljö
C-173/99 The Queen mot Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting Entertainment, Cinematographic and Theatre Union
Tolkning av uttrycket ”i enlighet med de villkor som föreskrivs för rätten till och beviljandet av semester genom nationell lagstiftning och praxis” i arbetstidsdirektivet.

C-193/99 Vehicle Inspectorate mot Graeme Edgar Hume
Tolkning av reglerna om veckovila i förordningen 3820/85 om viss social lagstiftning om vägtransporter.

C-241/99 Confederación Intersindical Galega mot Servicio Galego de Saude
Är arbetstidsdirektivet tillämpligt på ett visst arbete? Är regler om undantag eller avvikelser i ramdirektivet om hälsa och säkerhet och i arbetstidsdirektivet tillämpliga?

Företagsöverlåtelse
C-175/99 Didier Mayeur mot APIM Association de l’Information Messine
Är direktivet tillämpligt när verksamheten i ett privat företag överlåts till ett offentligrättsligt organ?

Likalön, likabehandling
C-166/99 Marthe Defreyn mot Sabena SA
Är det s k Barberprotokollet tilllämpligt på en ersättning som betalas ut vid förtida avgång? Strider det mot likabehandlingsdirektivet 76/207 att kvinnor utesluts från detta bidrag fem år tidigare än män?

C-209/99 Birgit Frings mot Blendermann GmbH
Är det indirekt könsdiskriminering att inte göra ett social urval mellan heltids- och deltidsanställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist?

Utdömande av vite
C-224/99 Kommissionen mot Frankrike
Kommissionen yrkar att Frankrike skall dömas att betala 142 425 euro per dag, så länge det inte upphäver förbudet mot nattarbete för kvinnor.

Konkurrens
C-221/99 Giuseppe Conte mot Stefania Rossi
Är en yrkessammanslutning för arkitekter en ”företagssammanslutning”? Strider en nationell regel som ger lags verkan åt en tariff som antagits av ingenjörers och arkitekters yrkessammanslutningar mot fördragets konkurrensregler?


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör