EU & arbetsrätt 3 1999Amerikansk debatt av intresse för Sverige

Estreicher, S. (red): Employee Representation in the Emerging Workplace: Alternatives/Supplements to Collective Bargaining. Proceedings of New York University 50th Annual Conference on Labor. Kluwer Law International, Haag 1998. 734 sidor.

I maj 1997 firades den femtionde årligen återkommande konferensen för framträdande forskare och praktiker på arbetslivsområdet i USA. Temat för konferensen framgår av titeln på den digra samlingsvolym på 734 sidor som föreligger från konferensen. Läsaren får här en inblick i den amerikanska diskussionen om bl a inflytandefrågor på arbetsplatsen. Utgångspunkten för diskussionen är frågan ”What do workers want?” som tagits upp i en intervjuundersökning bland 2 500 arbetstagare. Framställningen tar därefter upp olika former för deltagande. Detta är av intresse för den svenska diskussionen som länge fokuserat på ett inflytande via de fackliga organisationerna, ofta i form av förhandlingar eller samråd i olika former. Först i andra hand har man i Sverige intresserat sig för ett direktinflytande för den anställde eller arbetsgruppen över den del av produktionen man är verksam i.

Även diskussionen om ett kollektivt inflytande fördes vid konferensen men ramen utgjordes givetvis av förhållandena i det amerikanska samhället och arbetsmarknaden, vilket leder till en delvis annan betoning än i den svenska debatten. Men visst finns gemensamma drag i omvandlingen av arbetslivet med bl a ökad specialisering och nya kvalifikationskrav. Från dessa utgångspunkter och ”the new American workplace” diskuteras nya fackliga organisationer uppbyggda efter de mönster som blir alltmer framträdande på arbetsmarknaden. I en särskild del behandlas arbetstagare som ägare i olika former, de nya partsförhållanden detta medför m m. Slutligen diskuteras under rubriken ”Social investing” vissa pensionsfrågor och system för dessa. Sammanfattningsvis ger boken en god inblick i den amerikanska debatten och kan härigenom bidra med att ge nya perspektiv på diskussionen i Sverige.

Örjan Edström, universitetslektor Umeå universitet


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör