EU & arbetsrätt 3 1999Tidskrifterna

Under rubriken ”Testing the Limits of the EC Treaty Article on Non-discrimination” i Industrial Law Journal 1999 s 133-151 analyserar Lisa Waddington den nya artikel 13 i Romfördraget och dess möjliga verkningar. Bestämmelsen ger gemenskapen utvidgad kompetens att vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Brian Bercusson behandlar frågan om ”Democratic Legitimacy and European Labour Law” i Industrial Law Journal 1999 s 153-170, med anledning av den s k UEAPME-domen. Det är främst de europeiska arbetsmarknadsparternas representativitet i den sociala dialogen och dialogens legitimitet i den gemenskapsrättsliga lagstiftningsprocessen som berörs.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör