EU & arbetsrätt 4 1999


 

Nya mål

Information till arbetstagarna
C-350/99, Wolfgang Lange mot Georg Schünemann GmbH
Tolkning av artikel 2.2 i direktivet om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om anställnings- och arbetsvillkor. Tillämpning på vaga överenskommelser.

Fördragsbrott
C-312/99, Kommissionen mot Italien
Enligt kommissionen har Italien inte i tid införlivat direktiven 97/59 och 97/65 om ändringar i direktivet om risker vid exponering för biologiska agenser (sjunde särdirektivet).

Arbetstid
C-297/99, Vehicle Inspectorate mot Skills Motor Coaches Ltd m fl
Innebörden av begreppen ”all annan arbetstid” och ”raster och dygnsviloperioder” i förordning nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter.

Likabehandling
C-361/99, Silveria Gäng mot Repub-liken Österrike
Tolkning av likabehandlingsdirektivet nr 76/207. Nationell regel om högsta möjliga ersättning till en sökande som diskriminerats vid tillsättning av en offentlig tjänst

Likalön
C-379/99, Pensionskasse für die An-gestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG mot Hans Menauer
Är det pensions-kassan eller arbetsgivaren som är betalningsskyldig vid diskriminering i ett pensionssystem?

C-381/99, Susanna Brunnhofer mot Bank der Österreichischen Postsparkasse AG
Innebörden av begreppen ”lika arbete” och ”arbete som tillerkänns lika värde”. Vilken betydelse har placeringen enligt ett kollektivavtal och den personliga arbetsförmågan?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör