Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2018-05-22]
Monisme og dualisme i dansk arbejdsret 
Danmark var før EF/EU-medlemskabet klart et dualistisk land. Efter EF/EU-medlemskabet er der gradvis ved at ske en overgang til en monistisk tilgang til forholdet mellem EU-retlige og danske retskilder.
I artiklen belyses brydningen mellem dualisme og monisme i dansk arbejdsret på fire områder
1) i implementeringen af EU ret i lovgivningen
2) i domspraksis
3) i organisationernes praktisering af den danske model for arbejdsmarkedsregulering og
4) i forskningen.
 (Ruth Nielsen)

Texten har även publicerats i: HR JURA MAGASINET 13/2018

[2018-01-02]
Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling (Carin Ulander- Wänman)
[2018-01-02]
Swedish Collective Agreements and Employers´Willingness to hire and Retain Older Workers in Employment (Carin Ulander- Wänman)
[2018-01-02]
En effektiv och rörlig arbetskraft eller trygghet för arbetstagarna - om tidsbegränsad anställning 1982-2016 (Carin Ulander- Wänman)
 
Nyhetsnotiser

[2018-11-16]
Seminarium: Vilken betydelse har EU-stadgan för arbetsrätten i medlemsstaterna?
I EU-domstolens arbetsrättsliga praxis har stadgan hittills haft en relativt undanskymd roll. I två färska avgöranden öppnar dock EU-domstolen upp för att tillmäta artikel 31 om ”Rättvisa arbetsförhållanden” stor betydelse genom att förbjuda nationella domstolar att tillämpa lagstiftning som strider mot stadgandet om rätten till betald semester. (Anna Mohlin)
Seminarium: Vilken betydelse har EU-stadgan för arbetsrätten i medlemsstaterna?

[2018-11-01]
Ändringar i den svenska fredsplikten
Arbetsmarknadsdepartementet har lämnat förslag till ändringar i fredsplikten. Förslaget utgår från överenskommelsen mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv som presenterades i juli. I promemorian föreslås begränsningar i rätten att vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation, samt att vidta stridsåtgärder vid rättstvister.  (Caroline Johansson)
Länk: DS 2018:40
Ändringar i den svenska fredsplikten

[2018-08-02]
Ratificering av ILO:s konvention nr 189
Den svenska regeringen föreslog i en proposition i juni att Sverige ska ratificera ILO:s konvention om anständiga villkor för hushållsarbetare. Ratificeringen innebär ändringar i lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. Riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna ansluta sig till konventionen.  (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2017/18:272
Ratificering av ILO:s konvention nr 189

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt