Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2016-07-12]
Ajos-sagens betydning for rækkevidden af EU-konform fortolkning i forhold til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination 
Den 19.4.2016 afsagde EU-Domstolens Store Afdeling dom i Ajos-sagen (C-441/14), hvor Højesteret havde forelagt spørgsmål om
rækkevidden af det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination i sager mellem private. I artiklen diskuteres
rækkevidden af dommen for, hvornår EU-konform fortolkning kan undlades, fordi der er tale om en contra legem fortolkning, og for
betydningen af hensynet til arbejdsgiverens retssikkerhed og berettigede forventninger over for arbejdstagerens grundlæggende ret
til respekt for det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination. (Ruth Nielsen)

Texten har även publicerats i: Ugeskrift for Retsvæsen

[2016-07-08]
Skyldighet betala avgifter till kollektivavtalsreglerad fond kränkte varken föreningsfriheten eller äganderätten (Petra Herzfeld Olsson)
[2016-07-08]
EU-domstolen i Ajosmålet: Højesteret kan inte stöda sig på rättssäkerhetsprincipen (Jens Kristiansen)
[2016-07-08]
Byggbranschens parter överens: – Nej tack till tjänstepass! (Kerstin Ahlberg)
 
Nyhetsnotiser

[2016-10-18]
Sverige: lagförslag om system för indrivning av sanktionsavgifter vid utstationering
Regeringen lägger fram ett förslag till ny lag om ömsesidigt bistånd vid indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering. Den nya lagen är tänkt att underlätta tillämpningen av sanktionsavgifter när arbetsgivare inte följer bestämmelserna om utstationering i direktiv 96/71/EG (Utstationeringsdirektivet). (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2016/17:26
Sverige: lagförslag om system för indrivning av sanktionsavgifter vid utstationering

[2016-09-01]
Stärkt meddelarskydd föreslås för privatanställda
Den svenska regeringen föreslår i en lagrådsremiss att anställda i privat bedriven men offentligt finansierad skola, vård och omsorg ska få ett stärkt meddelarskydd. Skyddet ska motsvara det skydd som offentliganställda har vad gäller att lämna uppgifter för publicering i till exempel radio och tidningar. (Caroline Johansson)
Länk: Lagrådsremiss
Stärkt meddelarskydd föreslås för privatanställda

[2016-08-23]
Nya regler om intjänande och bevarande av tjänstepension
Det svenska arbetmarknadsdepartementet har tagit emot en utredning om intjänande och bevarande av tjänstepension (SOU 2016:51). Utredningen har haft till uppgift att undersöka vad som krävs på nationell nivå för att implementera EU-direktiv 2014/50/EU. Direktivet har som syfte att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare genom att förbjuda vissa typer av tjänstepensionsvillkor. (Caroline Johansson)
Länk: SOU 2016:51


Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt