Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2018-05-22]
Monisme og dualisme i dansk arbejdsret 
Danmark var før EF/EU-medlemskabet klart et dualistisk land. Efter EF/EU-medlemskabet er der gradvis ved at ske en overgang til en monistisk tilgang til forholdet mellem EU-retlige og danske retskilder.
I artiklen belyses brydningen mellem dualisme og monisme i dansk arbejdsret på fire områder
1) i implementeringen af EU ret i lovgivningen
2) i domspraksis
3) i organisationernes praktisering af den danske model for arbejdsmarkedsregulering og
4) i forskningen.
 (Ruth Nielsen)

Texten har även publicerats i: HR JURA MAGASINET 13/2018

[2018-01-02]
Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling (Carin Ulander- Wänman)
[2018-01-02]
Swedish Collective Agreements and Employers´Willingness to hire and Retain Older Workers in Employment (Carin Ulander- Wänman)
[2018-01-02]
En effektiv och rörlig arbetskraft eller trygghet för arbetstagarna - om tidsbegränsad anställning 1982-2016 (Carin Ulander- Wänman)
 
Nyhetsnotiser

[2019-02-01]
Utredning förelslår ändringar i LAS
Utredningen för hållbart arbetsliv över tid, har lämnat över sitt slutbetänkande (SOU 2019:5) till det svenska Arbetsmarknadsdepartementet. I denna sista del ges bland annat förslag till lagändringar för att öka skyddet mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist och stärkt anställningsskydd för intermittent anställda.  (Caroline Johansson)
Länk: SOU 2019:5
Utredning förelslår ändringar i LAS

[2019-01-21]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv: Tre nya avgöranden av principiellt intresse
EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter har på senare tid kommit med flera avgöranden av principiellt intresse. Vid seminariet behandlas tre av dessa.
 (Anna Mohlin)
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv: Tre nya avgöranden av principiellt intresse

[2018-11-16]
Seminarium: Vilken betydelse har EU-stadgan för arbetsrätten i medlemsstaterna?
I EU-domstolens arbetsrättsliga praxis har stadgan hittills haft en relativt undanskymd roll. I två färska avgöranden öppnar dock EU-domstolen upp för att tillmäta artikel 31 om ”Rättvisa arbetsförhållanden” stor betydelse genom att förbjuda nationella domstolar att tillämpa lagstiftning som strider mot stadgandet om rätten till betald semester. (Anna Mohlin)
Seminarium: Vilken betydelse har EU-stadgan för arbetsrätten i medlemsstaterna?

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt