EU & arbetsrätt 1 2000


 

Regeringsrätten gav Kuusijärvi rätt

Finskan Anne Kuusijärvi hade rätt till svensk föräldrapenning trots att hon flyttat tillbaka till Finland. Till den slutsatsen kom Regeringsrätten när den slutligt avgjorde det uppmärksammade målet och avslog Riksförsäkringsverkets (RFV) överklagande av Kammarrättens dom (se EU & arbetsrätt nr 4/98).

Sedan EG-domstolen i ett förhandsbesked om tolkningen av EG-förordningen 1408/71 överraskande hade klassat den svenska föräldrapenningen som en familjeförmån, kom ju Kammarrätten i Sundsvall fram till att Anne Kuusijärvi – genom sin man – hade rätt till svensk föräldrapenning även sedan hon flyttat från Sverige, eftersom mannen fortfarande arbetade där. Riksförsäkringsverket invände att detta skulle innebära en direkt ändring av den svenska lagstiftningen, eftersom en sådan tillämpning skulle ge makar bosatta i utlandet en rätt som makar bosatta i Sverige inte har. Och syftet med EG-förordningen är inte att förändra de nationella lagarna, enbart att garantera att människor som utnyttjar den fria rörligheten behandlas lika som landets egna medborgare, argumenterade RFV. Invändningarna hade åtminstone varit värda ett bemötande. Regeringsrätten anslöt sig emellertid utan någon som helst motivering till Kammarrättens överväganden och bedömning.

Kerstin Ahlberg


Mål nr 7909-1998, Regeringsrättens dom den 13 april 2000


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör