EU & arbetsrätt 1 2015


Dödförklarat direktivförslag på väg att återupplivas?

Är det dödförklarade förslaget till direktiv om förlängd mammaledighet på väg att livas upp igen? Sedan förhandlingarna legat nere i snart fem år, pågår nu informella kontakter mellan ministerrådet och Europaparlamentet.

”Mödraskyddsdirektivet” (92/85) är ett arbetsmiljödirektiv som innehåller regler om 14 veckors ledighet för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, dvs. kvinnor, med ersättning på samma nivå som sjukpenningen. Minst två av veckorna är mammorna tvungna att vara lediga, vare sig de vill eller inte.

 Mödraskyddsdirektivet ska inte förväxlas med föräldraledighetsdirektivet (2010/18) som ger både män och kvinnor rätt till ledighet – men utan betalning.

2008 föreslog Europeiska kommissionen att mödraskyddsdirektivet skulle ändras så att kvinnor fick rätt till 18 veckors ledighet, och att den obligatoriska ledigheten för nyblivna mammor skulle förlängas från två till sex veckor (se EU & arbetsrätt 4/2008 s. 7). Ersättningen skulle fortfarande vara densamma som sjukpenningen.

Redan det var svårsmält för en del medlemsstater. När sedan Europaparlamentet röstade för ännu längre ledighet – 20 veckor– och det med full betalning för mammorna, plus två veckors fullt betald pappaledighet, gick förhandlingarna i stå. Det var fullkomligt oaccept-abelt för ministerrådet, särskilt med tanke på den pågående ekonomiska och finansiella krisen och kraven på budgetkonsolidering. Flera medlemsstater motsatte sig också en för-längning av den ledighet som är reserverad för kvinnan därför att den riskerar att urholka pappors rätt att vara föräldralediga och påverka kvinnors situation på arbetsmarknaden negativt.

Förra året aviserade kommissionen så att den övervägde att dra tillbaka hela förslaget. Samtidigt hade ett nytt parlament tillträtt. Det fick det italienska ordförandeskapet att ta kontakt med parlamentet för att se om det var möjligt att ta upp nya diskussioner. Parlamentet är villigt att återuppta samtalen. Hur det går är för tidigt att säga.

När Sveriges statsminister Stefan Löfven presenterade den svenska regeringens över-gripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 den 23 mars förklarade han att i varje fall Sverige kommer att verka för att kommissionen drar tillbaka hela förslaget. I stället bör den lägga fram ”ett nytt och modernare” förslag som bygger på ett jämställt föräldraskap, anser den svenska regeringen


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör