EU & arbetsrätt 4 2017


 

Stockholms tingsrätt som arbetsdomstol: ”Byggnads stridsåtgärder kvalificerat otillbörliga”

Stockholms tingsrätt har förpliktat Svenska byggnadsarbetareförbundet att utge skadestånd om 140 000 kr för en stridsåtgärd som ägde rum för mer än tio år sedan. Enligt tingsrätten innebar stridsåtgärden en kränkning av ett aktiebolags rätt till föreningsfrihet och äganderätt, enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Domen bygger på den mellandom (NJA 2015 s. 899) som Högsta domstolen tidigare meddelat i tvisten om att en kränkning av rättigheter enligt EKMR inte i sig medför skadeståndsskyldighet mellan privatpersoner, men att skadeståndstånd kan utgå enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer om handlandet ses som kvalificerat otillbörligt (se EU & arbetsrätt nr 4/2015 s. 5).

Det kollektivavtal som Byggnads med understöd av stridsåtgärder ville få arbetsgivaren att underteckna innehöll s.k. granskningsarvoden, och tvisten har således samband med Europadomstolens dom i Evaldsson-målet (se EU & arbetsrätt 1/2007 s. 1). Tingsrätten konstaterar att aktiebolagets föreningsfrihet kränkts då det var mer betungande att ingå ett sådant s.k. hängavtal än att gå med i arbetsgivarorganisationen. Byggnads handlande var emellertid bara kvalificerat otillbörligt från det att Evaldssondomen meddelats. Det är inte av tingsrättsdomen helt klart vad det kvalificerat otillbörliga består i utöver konventionskränkningen för tiden efter Evaldssondomen.

Högsta domstolen slog i NJA 1935 s 300 fast att stridsåtgärder utanför kollektivavtalsförhållanden inte medför skadeståndsskyldighet. Detta rättsläge synes nu definitivt vara upphävt. Den domstolsskapade begränsningen av rätten att vidta stridsåtgärder tillerkänns härmed verkan. Tingsrättsdomen kommer sannolikt att överklagas och kanske dröjer det ytterligare några år innan vi ser slutet på denna tvist. Det återstår att se om rättsbildningen i den centrala frågan om stridsåtgärder alltjämt ska ske i allmän domstol och inte i Arbetsdomstolen.

Erik Sjödin, universitetslektor
Institutet för social forskning
Stockholms universitet

Mål nr T 11087-09 Stockholms tingsrätts dom den 8 december 2017


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör