EU & arbetsrätt 1 2018


 

Europafack väcker talan mot kommissionen

Måste europeiska kommissionen lägga fram ett förslag till direktiv om arbetsmarknadens parter sluter avtal som de vill ha genomförda med hjälp av lagstiftning? Den frågan ser nu EU-domstolen ut att få ta ställning till sedan den europeiska organisationen för offentliganställda, EPSU, har beslutat att väckta talan mot kommissionen för att den vägrar föreslå ett direktiv som ska göra avtalet om information och samråd i statsförvaltningen bindande i medlemsländerna.

Det här sättet att lagstifta regleras i artiklarna 154 och 155 i EUF-fördraget och innebär att arbetsmarknadens parter på EU-nivå själva kan bestämma det materiella innehållet i EU:s arbetsrättsliga regler om de lyckas komma överens. De första femton åren efter att möjligheten infördes i fördraget tycktes det vara en självklarhet att kommissionen skulle gå parterna till mötes när de bad att deras avtal skulle genomföras genom direktiv. Så är det inte längre.

Avtalet om information och samråd i statsförvaltningen slöts 2015 (se EU & arbetsrätt 1/ 2016 s. 6). Sedan dess har parterna väntat på att kommissionen ska lägga fram ett direktivförslag för ministerrådet (se EU & arbetsrätt 4/2017 s. 5). I mars i år kom till slut det formella avslaget på parternas begäran. Huvudargumentet var att den statliga förvaltningen är medlemsstaternas ensak och att det inte vore förenligt med närhetsprincipen att anta EUregler om information och samråd för statsanställda.

Det beslutet har EPSU nu beslutat att utmana genom att väcka talan i EU-domstolen.

Kerstin AhlbergArbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör