EU & arbetsrätt 1 2019

Lönetillägg på långfredagen får inte förbehållas kristna arbetstagare

Att förbehålla helgdagar endast för arbetstagare som är medlemmar i vissa kyrkor och att, för den händelse dessa arbetstagare är arbetsskyldiga på denna helgdag, ge helgdagstilllägg endast till dem, utgör direkt diskriminering pga. religion enligt EU:s ramdirektiv om likabehandling i arbetslivet (2000/78). Det slår EU-domstolen fast i ett storkammaravgörande om Österrike.

Österrikisk rätt föreskriver att långfredagen är en betald helgdag för arbetstagare som är medlemmar i vissa kristna kyrkor. Om en medlem i en sådan kyrka arbetar på långfredagen, har denne rätt till helgdagstillägg. Markus Achatzi, som inte är medlem i någon av dessa kyrkor, och som arbetat på långfredagen utan att få helgdagstillägg, stämde sin arbetsgivare för att få detta (ca 110 euro). Högsta domstolen i Österrike begärde förhandsbesked från EU-domstolen och frågade om lagstiftningen utgjorde direkt diskriminering på grund av religion samt, om så var fallet, någon undantagsregel innebar att reglerna ändå var tillåtna.

EU-domstolen slog fast att det var fråga om särbehandling direkt grundad på religion. Eftersom särbehandlingen rörde en ekonomisk förmån befann sig alla arbetstagare i en jämförbar situation. Slutsatsen blev att de aktuella reglerna var direkt diskriminerande, och någon undantagsregel var inte heller tillämplig.

Vad ska då gälla mellan arbetsgivaren och arbetstagarna i väntan på att lagstiftaren ändrat de diskriminerande reglerna? Domstolen framhöll grundsatsen att direktiv inte kan åberopas mellan enskilda. Domstolen fortsatte emellertid med att påpeka att förbudet mot diskriminering på grund av religion gäller som en tvingande unionsrättslig princip – och att denna är stadfäst i EU:s rättighetsstadga (artikel 21.1). Mot bakgrund av EU-domstolens praxis, till exempel domen Egenberger (EU & arbetsrätt 2/2018, s. 6), ska den nationella domstolen tillämpa detta diskrimineringsförbud i en tvist mellan enskilda. Med stöd av EU-stadgan ska den nationella domstolen bortse från den diskriminerande nationella lagen och behandla samtliga arbetstagare på samma sätt: alla ska ha rätt till en helgdag på långfredagen.

Niklas Selberg, jur.dr.
Lunds universitet

Mål C-193/17, Cresco Investigation GmbH och Markus Achatzi, dom den 22 januari 2019


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör