EU & arbetsrätt 3 2001


 

Hur blir världen rättvisare?
Vässa ILOs verktyg, EUs strategi

Världen måste bli rättvisare och EU måste ha en strategi för hur det skall gå till. Det är kontentan av ett förslag som Europeiska kommissionen presenterade för medlemsländernas arbetsmarknads- och utrikesministrar lagom till Världshandelsorganisationen WTOs ministermöte i Quatar.

Det internationella regelverket för att styra sociala förhållanden, framförallt Internationella arbetsorganisationen ILOs konventioner och systemet för att upprätthålla dessa, är inte lika effektivt som WTOs med dess bindande tvistelösningsmekanism, konstaterar kommissionen. Men lösningen är inte, som en del anser, att börja använda WTOs system för förbättra styrningen på det sociala området. Huvudtanken i den strategi som kommissionen föreslår är i stället att grundläggande arbetsnormer skall främjas genom att ILO stärks på olika sätt.

Övervakningssystemet skulle till exempel kunna bli effektivare genom att man ger ökad publicitet åt granskningsrapporterna och följer upp dem mer systematiskt än nu. Ett annat förslag är att EU och medlemsstaterna skall ge mer pengar till ILOs tekniska bistånd för att främja grundläggande arbetsnormer.

Samtidigt skall EU fortsätta sina ansträngningar att få igång en regelbunden dialog mellan bland andra ILO och WTO om handel och social utveckling.

En tredje komponent i strategin är att bättre än hittills utnyttja EUs egna politiska verktyg – t ex utvecklingsbiståndet och de handelsförmåner som EU beviljar på vissa villkor enligt det Allmänna preferenssystemet – för att få utvecklingsländerna att iaktta grundläggande normer.

Till sist har även frivilliga ordningar som uppförandekoder, riktlinjer och social märkning en plats i strategin – på villkor att de uppfyller vissa krav så att de inte förlorar i trovärdighet. Här hänvisar kommissionen också till sin debattskrift om ”företagens sociala ansvar” (se artikel "Uppförandekoder och social märkning bör bli mer enhetliga"). Kommissionen betonar dock att frivilliga ordningar enbart är komplement till statliga åtgärder. De kan inte ersätta ratificering och tillämpning av arbetsnormer från statens sida.

Kerstin Ahlberg

 

Att främja grundläggande arbetsnormer och förbättra den sociala styrningen (social governance) i samband med globaliseringen, KOM(2001) 416 slutlig, den 18 juli 2001


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör