EU & arbetsrätt 4 2002

 

Arbetslivsinstitutets arbetsrättsutredning klar
Nätverk bidrog med komparativt perspektiv

Arbetslivsinstitutet överlämnade i november betänkandet ”Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv” till den nya ministern med ansvar för arbetslivsfrågor Hans Karlsson.

Betänkandet med bilagor omfattar nästan 700 sidor. Det behandlar i enlighet med regeringsuppdraget fem problemområden inom den individuella arbetsrätten:

  • arbetstagarbegreppet och tillämpningsområdet för den arbetsrättsliga lagstiftningen,
  • uppdelningen mellan uppsägningar på grund av arbetsbrist och uppsägningar av personliga skäl,
  • tidsbegränsade anställningar,
  • samverkan och lojalitet mellan arbetsgivare och arbetstagare,
  • samt behovet av och sätten för att förstärka skyddet för föräldralediga.

I utredningsuppdraget angavs särskilt att EG-rättens inverkan skulle beaktas. Utredningen har under arbetets gång haft stöd av ett nätverk av arbetsrättsforskare i andra länder som bidragit med underlag för ett komparativt europeiskt perspektiv.

Särskilt analysen av arbetstagarbegreppet bygger i mycket på en diskussion kring arbetstagarbegreppet inom EU-regleringen och i olika medlemsländers nationella rätt.

Genomgången av föräldraledigas ställning beaktar särskilt jämställdhetslagstiftningen i EU och det reviderade likabehandlingsdirektivet (2002/73) samt EG-domstolens praxis. Också förslagen har i denna del påverkats av EG-rätten.

Inom avsnittet om samverkan och lojalitet behandlas avtal som begränsar arbetstagarens verksamhetsmöjligheter efter anställningens upphörande, så kallade konkurrensklausuler. Utredningens förslag om att lagreglera frågan i Sverige emanerar delvis ur det faktum att det är en nationell skyldighet att garantera arbetskraftens fria rörlighet inom EU, och att stränga konkurrensbegränsningar på ett avgörande sätt kan förhindra personer från att ta anställning i andra länder.

Direktivet om tidsbegränsade anställningar (1999/70) har naturligtvis även påverkat diskussionen om regleringen av denna anställningsform.
Utredningen har publicerats som en departementspromemoria med beteckningen Ds 2002:56. Den kan beställas från Fritzes förlag.

Utredningen har nu gått ut på en bred remiss. Den skall också diskuteras av rättsvetare på ett öppet seminarium i Stockholm den 15 januari 2003 (se kalendariet i detta nyhetsbrev).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör