EU & arbetsrätt 4 2002

 

Omarbetat förslag till uthyrningsdirektiv

Grundläggande arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag skall åtminstone motsvara dem som skulle gälla om de hade anställts direkt av kundföretaget för samma arbete. Så lyder huvudregeln i kommissionens omarbetade förslag till direktiv om bemanningsföretag (KOM(2002) 701 slutlig).

Villkoren för att göra undantag från huvudregeln är i princip desamma som i det ursprungliga förslaget (se EU & arbetsrätt nr 1/2002), bortsett från att direktivet nu preciserar att eventuella undantag från likabehandlingsprincipen enbart kan gälla lönen, inte andra arbets- och anställningsvillkor.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör