EU & arbetsrätt 1 2003


 

Norsk könskvotering underkänd
”EG-domstolen hade dömt annorlunda”

Norge har brutit mot EES-avtalet genom att öronmärka ett antal akademiska tjänster för kvinnor. Det blev Efta-domstolens slutsats i målet om den positiva särbehandlingen vid Oslo universitet (se EU & arbetsrätt 1/2002). Om Norge hade varit med i EU och EG-domstolen hade avgjort saken hade utgången sannolikt blivit en annan.

1998 öronmärkte Oslo universitet för första gången 20 postdoc-tjänster för kvinnor. I universitetets jämställdhetsplan för 2000 – 2004 är tio postdoc-tjänster och 12 fasta forskartjänster på samma sätt reserverade för kvinnor. Eftas övervakningsorgan (ESA) mottog i augusti 2000 ett klagomål mot Norge i vilket det hävdades att denna öronmärkning stred mot likabehandlingsdirektivet (76/207 ändrat genom 2002/73), och därmed mot Norges förpliktelser enligt EES-avtalet. I november 2001 fick Norge ett motiverat yttrande där ESA slog fast att saken kunde komma att dras inför Efta-domstolen. Så blev det, och målet avgjordes nyligen. Efta-domstolen slog fast att

”by maintaining in force a rule which permits the reservation of a number of academic posts exclusively for members of the under-represented gender, Norway has failed to fulfil its obligations under Articles 7 and 70 of the EEA Agreement and Articles 2(1), 2(4) and 3(1) of Directive 76/207/EEC of 2 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions as referred to in point 18 of Annex XVII to the EEA Agreement;”

EG-domstolen har avgjort en rad mål om positiv särbehandling: Kommissionen mot Frankrike (312/86), Kalanke (C-450/93), Marschall (C-409/95), Badeck (C-158/97), Abrahamsson (C-407/98), Schnorbus (C-79/99) och Lommers (C-476/99).

I fyra av dem har EG-domstolen underkänt ordningar för positiv särbehandling, nämligen Kommissionen mot Frankrike, Kalanke och Abrahamsson. Däremot har positiv särbehandling godkänts i Marschall, Badeck, Schnorbus och Lommers. Den allmänna underliggande principen i EG-domstolens praxis om positiv särbehandling är att proportionalitetsprincipen måste iakttas. Det innebär att särskilda åtgärder till fördel för det ena könet skall tjäna ett legitimt syfte, att de skall vara ändamålsenliga och nödvändiga för att nå detta mål och att de inte får gå längre än nödvändigt.

Positiv särbehandling är otillåten om ordningen är mycket generell och oavgränsad eller om den valda metoden inte står i rimlig proportion till syftet (Abrahamsson).

Utrymmet för att könskvotera utbildningsplatser/-tjänster är avsevärt (Badeck). Det ena könet kan ges automatisk företrädesrätt till tjänster och fördelaktiga anställningsvillkor, t ex barnomsorgsplatser (Schnorbus och Lommers), men det andra könet får inte avskäras från varje möjlighet att få en tjänst eller anställningsvillkor av det aktuella slaget (Kalanke, Marschall, Lommers).

Den norska könskvoteringsordningen var specifik och avgränsad och rörde – till skillnad från situationen i Kalanke, Marschall, Badeck, Schnorbus och Lommers – bara en liten del av forskartjänsterna i Norge. Den avskar därför inte män från den vetenskapliga karriären, och gick enligt min mening inte heller längre än nödvändigt för att uppfylla det eftersträvade målet. Den skulle därför knappast ha blivit underkänd om Norge hade varit medlem i EU och saken skulle ha avgjorts i EG-domstolen.

 

Mål nr E-1/02, ESA mot Norge, dom den 24 januari 2003


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör