EU & arbetsrätt 1 2003


 

”Jobbträning” för arbetslösa är inte tvångsarbete, enligt Østre landsret

Kravet att arbetslösa skall delta i s k individuell jobbträning för att få kontantstöd enligt den danska lagen om aktiv socialpolitik strider inte mot Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Det menar Østre landsret som strax före jul avslog en arbetslös mans yrkande att Køge kommun skulle betala ett belopp motsvarande det socialbidrag han skulle ha fått om han inte vägrat delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (se EU & arbetsrätt nr 2/2002).

Mannen hade åberopat såväl Danmarks grundlag som Europakonventionen och ILOs konventioner med förbud mot tvångsarbete, enligt vilka tvångsarbete definieras som ”varje arbete eller tjänst, som avfordras en person under hot om något slag av straff och till vars utförande ifrågavarande person icke erbjudit sig av fri vilja”.

När det gällde ILOs konventioner menade domstolen att dessa inte är omedelbart tillämpliga i dansk rätt i den meningen att dansk lag kan åsidosättas om den är konventionsstridig – vilket den för övrigt, enligt domstolens mening, inte är i detta fall. Inte heller stred den mot Europakonventionen. Aktiveringserbjudandet var rimligt, och villkoret att mannen skulle delta i jobbträning för att få kontanthjälp syftade till att hjälpa honom att kunna försörja sig själv. Den enda konsekvensen av hans vägran var att han förlorade rätten till aktiveringsbidrag under den tid erbjudandet gällde. Det finns inget i konventionernas ordalydelse eller i Europadomstolens praxis som ger anledning att anta att detta skulle betraktas som ett hot i konventionens mening, ansåg Østre landsret.

Domen har överklagats till Danmarks Højesteret.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör