EU & arbetsrätt 3 2003


 

Danmark genomför direktiv med egen erga omnes-modell

Danmark har utvecklat en alldeles egen erga omnes-modell som användes när EUs direktiv om deltidsarbete respektive visstidsarbete skulle genomföras, allt för att bevara kollektivavtalssystemet så intakt som möjligt.

Det framkommer i ett nordiskt forskningsprojekt, EU og det nordiske spil om lov og aftale, där vi undersökt de nordiska arbetsmarknadsorganisationernas roll i såväl tillblivelsen som genomförandet av direktiven om deltidsarbete (97/81) och visstidsarbete (1999/70). Trots alla gemensamma nordiska drag fick implementeringen skilda förlopp i de olika länderna. Traditionella skillnader i balansen mellan lag och kollektivavtal framstår som huvudorsaken.

I Danmark var arbetsmarknadens parter och en politisk majoritet i Folketinget som vanligt beredda att genomföra de båda direktiven uteslutande genom kollektivavtal. Men medan processen pågick fick den danska regeringen ett så kallat motiverat yttrande från Europeiska kommissionen, där denna underkände Danmarks sätt att genomföra 1993 års arbetstidsdirektiv genom kollektivavtal utan kompletterande lagstiftning för områden som inte täcktes av sådana (se EU & arbetsrätt nr 3/2001). Därmed blev det nödvändigt med supplerande lagstiftning.

Införlivandet av direktiven om deltidsarbete och visstidsarbete i dansk rätt kunde därefter delas upp i tre steg: För det första skrevs direktiven in i branschavtalen – den primära förhandlingsnivån i Danmark. Dessa avtal följdes upp med så kallade uppsamlingsavtal mellan LO och Dansk Arbejdsgiverforening, vilka skall garantera att alla anställda på LO – DA-området – även i branscher där man inte lyckats sluta avtal – täcks av direktivets bestämmelser. LO – DA-avtalet viker dock alltid för branschavtalen. I det tredje ledet kom så följdlagstiftningen, som i sin tur viker för kollektivavtal (såväl branschavtal som LO – DA-avtal). Man kan säga att avtalsimplementeringen i Danmark bildar ett system av kinesiska askar, där det ”innersta” avtalet – det som är närmast den anställda – alltid har företräde.

Genomförandet genom kollektivavtal kommer på så sätt före lagstiftningen. Sammantaget ligger denna något omständliga procedur väl i linje med den tradition av parternas självreglering som har gällt i Danmark genom mer än ett århundrade. Samtidigt medförde implementeringen av de båda direktiven också att Danmark närmade sig en kontinentaleuropeisk modell. Följdlagstiftningen när det gällde deltidsdirektivet innebar nämligen att de stora rikstäckande avtalen för den privata respektive den offentliga sektorn gjordes allmänt tillämpliga på arbetsförhållanden som inte omfattades av kollektivavtal. När visstidsdirektivet genomfördes valdes delvis en annan teknik, men följdlagstiftningen bygger i det stora hela på de kollektivavtal som slutits.

I Sverige var de fackliga organisationerna mycket angelägna om att direktiven skulle genomföras genom kollektivavtal. De offentliga arbetsgivarna var i princip positivt inställda, och företrädare för den svenska regeringen uttryckte en förhoppning om att parterna skulle använda den möjligheten. Men de privata arbetsgivarna i SAF/Svenskt Näringsliv ville inte vara med om en avtalsimplementering av de båda direktiven. Den enda farbara vägen blev därmed att genomföra dem genom lagstiftning. Det innebär nu inte ett så stort brott mot traditionen eftersom Sverige sedan mitten av 70-talet har betydligt mer av arbetsrättslig lagstiftning än Danmark. Samtidigt ligger SAFs/Svenskt Näringslivs motstånd mot att genomföra direktiven genom kollektivavtal i logisk förlängning av organisationens generellt avvisande inställning till att ingå avtal på central nivå. Konkret ledde genomförandet av de båda direktiven dock till att flera existerande kollektivavtal förhandlades om, eftersom de innehöll särregler som kunde strida mot direktiven.

I Finland genomfördes direktiven först genom en lag, varefter de materiella reglerna om deltid och tidsbegränsad anställning togs in i kollektivavtal. På så sätt vill man försäkra sig om att tvister kan hanteras snabbt och effektivt i parternas eget tvistelösningssystem. Situationen är med andra ord rakt motsatt den i Danmark. Lagstiftningens företräde är ett generellt drag i den finska arbetsmarknadsregleringen. Detta avspeglas också i det trepartssamarbete som de senaste tre årtiondena har lett till rikstäckande inkomstpolitiska uppgörelser. Det har varit staten som har banat väg för avtalen genom att knyta ihop skattereformer, ändringar i arbetsrätten och förbättrat socialt skydd med avtal om utvecklingen av löner och anställningsvillkor. Finland skiljer sig också, liksom Island, från de övriga tre länderna genom att ha en lagstiftning som gör kollektivavtal allmängiltiga.

I Norge genomfördes direktiven om deltids- respektive visstidsarbete via relativt begränsade revisioner av befintliga lagar, och det tycks också bara ha genomförts enstaka, mindre översyner av existerande kollektivavtal. Principiellt har samspelet mellan lag och kollektivavtal varit identiskt med det som ägt rum i Sverige.

På Island lyckades man på det privata området genomföra deltidsdirektivet genom kollektivavtal. Lagen om allmängiltigförklaring av kollektivavtal garanterade att alla relevanta löntagargrupper täcktes av avtalet. Annorlunda gick det med förhandlingarna om tidsbegränsad anställning. På grund av oenighet, dels om hur bestämmelserna om åtgärder för att förhindra missbruk skulle utformas, dels om vilka grupper på arbetsmarknaden som skulle räknas som tidsbegränsat anställda, fick man ge upp försöken att sluta avtal och överlåta arbetet till lagstiftaren.

Søren Kaj Andersen (red), Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun, Kristine Nergaard och Aslög Rask: ” EU og det nordiske spil om lov og aftale”, Working Life Research in Europe No 2:2003.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör