EU & arbetsrätt 3 2003


 

Kommissionen vill ha europeiskt avtalom pensioner

Det behövs en europeisk reglering som gör att arbetstagare som flyttar mellan medlemsstater inte förlorar sin intjänade tjänstepension. Det anser europeiska kommissionen, som i ett samrådsdokument livligt uppmuntrar de europeiska organisationerna för arbetsgivare och arbetstagare att sluta ett kollektivavtal om detta.

Kommissionen påpekar bl a att parterna i avtalet om visstidsarbete själva har understrukit att pensionssystemen behöver reformeras, i synnerhet så att intjänade rättigheter kan överföras.

Europafackets styrelse är i princip positiv, och hoppas kunna få arbetsgivarorganisationen UNICE med på en gemensam skrivelse till kommissionen för att avstyra att den sätter igång en lagstiftningsprocess.

Samtidigt pågår nu förhandlingar mellan Europafacket, UNICE och CEEP om ett ”frivilligt” avtal om stress i arbetslivet, d v s ett avtal som inte skall göras rättsligt bindande genom ett direktiv utan genomföras i medlemsstaterna av parterna på nationell nivå.

Det första avtalet av detta slag som slöts förra året och handlar om distansarbete (se EU & arbetsrätt 2/2002) har fått centralorganisationerna på den svenska arbetsmarknaden att enas om gemensamma riktlinjer för hur det skall genomföras. Riktlinjerna säger inte mycket mer än det som står i själva avtalet. Organisationerna har dock enats om att gemensamt stå för den rapportering till de europeiska avtalsparterna som skall vara inne senast 2005, och att den även skall omfatta åtgärder som vidtagits på bransch-, sektor- och/eller företags-/myndighetsnivå.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör