EU & arbetsrätt 2 2004


Generaladvokat föreslår att kollektivavtal skall tolkas i enlighet med direktivregler

Kollektivavtalet om anställningsvillkor för arbetstagare och personer under utbildning vid det tyska Röda korset skall tolkas i enlighet med arbetstidsdirektivets artikel 6.2 om veckoarbetstidens längd. De anställda är alltså inte skyldiga att arbeta mer än 48 timmar i genomsnitt per vecka. Det skriver generaladvokaten Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i sitt nya förslag till dom i det uppmärksammade Pfeiffer-målet.

Som EU & arbetsrätt tidigare rapporterat (se nr 1/2004) har den ovanliga handläggningen av målet orsakat spekulationer om att EG-domstolen kan vara på väg att slå fast en princip om så kallad horisontell direkt effekt, vilket skulle innebära att direktivbestämmelser som är tillräckligt precisa och ovillkorliga skulle kunna åberopas direkt i förhållanden mellan privaträttsliga subjekt om en medlemsstat inte har genomfört dem på ett korrekt sätt. Hittills har domstolen som huvudregel enbart tillerkänt sådana regler vertikal direkt effekt, det vill säga att de enbart kan åberopas gentemot staten men inte mot enskilda.

Den tyska arbetstidslagen strider, enligt generaladvokaten, mot arbetstidsdirektivet dåden tillåter arbetsmarknadens parter att sluta kollektivavtal om längre arbetstid än tio timmar om dagen. Han menar också att direktivets regel om veckoarbetstidens längd är tillräckligt klar, precis och ovillkorlig för att – i princip – ha direkt effekt. Han vill dock inte gå så långt som till att slå fast en generell princip om horisontell direkt effekt. I stället förordar han i detta fall att kollektivavtalet skall tolkas i enlighet med direktivet. Det är också en nyhet, då denna princip om så kallad direktivkonform tolkning hittills enbart har varit tillämplig när de nationella domstolarna tolkar lagar och myndighetsbeslut.


Mål nr C-397/01, Bernhard Pfeiffer m fl mot Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Waldshut e V, generaladvokatens förslag till dom den 27 april 2004


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör