EU & arbetsrätt 2 2004


”Arbetstagarrepresentants rätt röja insiderinformation starkt beroende av nationella regler”

En arbetstagarrepresentant i en bolagsstyrelse kan i vissa fall få lämna ut insiderinformation till ordföranden i sin fackliga organisation, och denne kan på vissa villkor också få föra informationen vidare. Det är innebörden av generaladvokaten Luís Miguel Poiares Maduros förslag till dom i det mål där två fackliga förtroendemän åtalats för brott mot den danska insiderlagen.

Generaladvokaten konstaterar att det förbud mot att röja insiderinformation som finns i EUs insiderdirektiv kan komma i konflikt med arbetstagarnas rätt att få information om händelser som sannolikt kommer att påverka deras situation, och att det därför blir nödvändigt att förena de skilda mål som de två regelverken syftar till. Den avgörande frågan i målet är om det kan anses vara ”ett normalt led i fullgörande av [förtroendemännens] tjänst, verksamhet eller åligganden” att röja sådan information som de båda gjort.

Svaret i det konkreta fallet är starkt beroende av de nationella regler som styr utövningen av och karaktären på förtroendemännens uppgifter, menar generaladvokaten, som flera gånger med instämmande refererar till den svenska regeringens muntliga yttrande vid förhandlingen i domstolen (se EU & arbetsrätt nr 1/2004). Samtidigt måste de nationella domstolarna tolka den inhemska rätten mot bakgrund av direktivets syfte, som är att säkerställa att alla presumtiva investerare har tillgång till samma information.

Därför kan en styrelseledamot röja insiderinformation bara för att inhämta expertråd för att kunna fullgöra sina ålägganden och utan att lämna ut mer information än vad som behövs för att experten skall kunna ge relevanta råd. Till skillnad från den danska regeringen anser generaladvokaten också att en fackföreningsordförande i princip kan betraktas som en oberoende expert.

När det sedan gäller fackföreningsordförandens rätt att föra information vidare till andra förtroendevalda och anställda inom organisationen är den begränsad till vad som är nödvändigt för att ordföranden skall kunna fullgöra sina åligganden, i detta fall att ta tillvara arbetstagarnas intressen i bolaget RealDanmark.

Kerstin Ahlberg

C-384/02, Anklagemyndigheten mot Knud Grøngaard och Allan Bang, generaladvokatens förslag till dom den 25 maj 2004


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör