EU & arbetsrätt 3-4 2004


Fackens möjligheter att övervaka kollektivavtal
på arbetsplatser utan medlemmar utreds

Den svenska regeringen har tagit en rad initiativ för att se till att regelsystemet på arbetsmarknaden fungerar och tillsynen är effektiv när nu EU har utvidgats och fler låglöneländer kan ge sig in i konkurrensen.

Samtidigt som riksdagen sade nej till övergångsregler för arbetstagare från de nya medlemsländerna uppmanade den regeringen att återkomma med förslag om hur möjligheterna att övervaka kollektivavtalens efterlevnad kan förbättras (se EU & arbetsrätt nr 2/2004). Regeringen har svarat med att tillsätta en utredare, professor Birgitta Nyström, som skall lämna förslag om en reglering som ger kollektivavtalsbärande fackliga organisationer möjligheter att bedriva en effektiv bevakning även i de fall då organisationen saknar medlemmar på en arbetsplats. Direktiven (Dir 2004:98) tar framförallt sikte på situationer då arbetstagare arbetar i landet endast en kortare tid och därför inte ansluter sig till svenska fackliga organisationer.

Hovrättsrådet Lars Dirke skall utreda en rad frågor kring arbetsmiljölagen. I direktiven (Dir 2004:91) konstaterar regeringen bl a att det, trots att lagen i princip gäller för all yrkesmässig verksamhet i Sverige, kan vara svårt att använda tvångsmedel mot företag som inte har sitt säte här på grund av svårigheter med delgivning, utdömande av vite etc. Dirke skall därför utreda om arbetsmiljölagen kan ändras så att tillsynen över arbetsmiljön i företag som inte har sitt säte i Sverige, eller som ändrar identitet genom överlåtelse av verksamheten, blir effektivare.

Åtgärder mot användning av svart arbetskraft föreslås i departementspromemorian Byggentreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet (moms), Ds 2004:43. Där föreslås att den som uppdrar åt någon att utföra byggverksamhet skall dra av 20 procent av ersättningen för uppdraget och betala in beloppet till Skatteverket. Detta byggentreprenadavdrag skall sedan användas för att säkerställa att uppdragstagaren betalar skatter och avgifter. Det gäller även ersättning för uthyrning av arbetskraft inom byggsektorn. Också utländska uppdragsgivare och uppdragstagare som saknar fast driftsställe i Sverige skall omfattas av systemet. Samtidigt skall omvänd skattskyldighet när det gäller moms införas, så att momsbedrägerierna bland företag som utför byggnadsarbete eller hyr ut arbetskraft omöjliggörs.

Till sist har en arbetsgrupp med företrädare för arbetsmarknadens parter inventerat vilka problem som kan finnas med bemanningsföretag. I en promemoria konstaterar den bland annat att frågan om auktorisation av bemanningsföretag nu lösts genom att arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen tillsammans med HTF och LO infört en frivillig auktorisation, som endast kommer att ges till företag som är bundna av kollektivavtal och uppfyller ytterligare en rad villkor.

KA, ML


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör