EU & arbetsrätt 3-4 2004


Arbetstidsdirektivet genomförs i Sverige

Den sammanlagda veckoarbetstiden får vara högst 48 timmar i genomsnitt under fyra månader. Alla arbetstagare skall ha rätt till elva timmars sammanhängande dygnsvila och arbetstiden för nattarbetande får inte överstiga i genomsnitt åtta timmar per dygn. Det är de viktigaste förslagen i den proposition om ändringar i arbetstidslagen som regeringen lagt fram. Förslaget skall ses mot bakgrund av att kommissionen väckt talan mot Sverige för bristande genomförande av arbetstidsdirektivet, 93/104, nu ersatt av direktiv 2003/ 88 (se artikel i detta nummer) .

Förslaget innehåller även regler om kompensationsledighet vid tillfälliga avvikelser från den nuvarande regeln om veckovila. De nya bestämmelserna skall inte gälla inom vissa offentliga verksamheter för arbete som är speciellt för sådana verksamheter och som är av sådant slag att konflikt inte kan undvikas med arbetstidsdirektivet. Som exempel nämns försvaret och polisen.

Jonas Malmberg

Prop. 2003/04:180 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör