EU & arbetsrätt 3 2006


 

Sverige medgav Transports talan i Europadomstolen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har avskrivit målet Svenska Transportarbetareförbundet mot Sverige, sedan regeringen medgett talan. Förbundets klagomål gick ut på att artikel 6 i europakonventionen om mänskliga rättigheter hade kränkts, eftersom förbundet inte hade möjlighet att överklaga ett beslut genom vilket Konkurrensverket hade förbjudit Sveriges tidningsutgivare att tillämpa en klausul i ett kollektivavtal (se EU & arbetsrätt nr 1/2005 sid 5). Förklaringen var att förbundet inte formellt var part i målet.

Sedan Europadomstolen meddelat prövningstillstånd medgav den svenska regeringen att artikel 6 hade kränkts. I ett tilläggsdirektiv till utredningen om en översyn av konkurrenslagen (Dir. 2005:75) anges Transports klagomål som en direkt orsak till att reglerna om vem som har rätt att överklaga Konkurrensverkets beslut bör ses över. Sverige betalade dessutom skadestånd till förbundet.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör