EU & arbetsrätt 3 2006


 

Nytt direktiv om likabehandling

Det nya direktiv om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män som antogs i juni har nu publicerats i EUs officiella tidning EUT L 204, 26.7.2006 sid 23 – 36. Direktivet har nr 2006/54 och är en konsoliderad text som ersätter sex gamla direktiv och som även tar hänsyn till EG-domstolens praxis på området (se EU & arbetsrätt nr 2/2006 sid 3).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör