EU & arbetsrätt 1 2007


 

Sensationellt yttrande av generaladvokat:
– Visstidsdirektivet omfattar inte lön

Begreppet ”anställningsvillkor” i direktivet om visstidsarbete omfattar inte lön. Inget hindrar alltså att arbetstagare med visstidsanställning får lägre lön än de som är tillsvidareanställda. Denna synnerligen kontroversiella tolkning av direktiv 1999/70 framförs av generaladvokaten Poiares Maduro i ett förslag till dom.

Under de förhandlingar mellan Europeiska Fackliga Samorganisationen och de europeiska arbetsgivarorganisationerna UNICE och CEEP som ledde fram till avtalet om visstidsarbete stred de brittiska och irländska arbetsgivarna hårt för att avtalets diskrimineringsförbud inte skulle omfatta lön. Framförallt ville de kunna undanta arbetstagare med visstidsanställning från systemen för tjänstepension (som är lön i EG-rättslig mening). Något sådant undantag gjordes dock inte, och klausul 4 om icke-diskriminering talar generellt om ”anställningsvillkor”. När ministerrådet sedan skulle anta det direktiv som skulle göra avtalet bindande för medlemsstaterna, uttalade Storbritannien till protokollet att det för sin del ansåg att direktivet inte kunde genomföra avtalets bestämmelser på områden som rör löneförhållanden, eftersom ”löneförhållanden” är undantagna från EUs kompetens enligt fördragets artikel 137.6 (se EU&arbetsrätt 2/1999 sid 1). Det är en utbredd uppfattning att undantaget (som nu finns i artikel 137.5) inte hindrar EU från att anta regler som har indirekt effekt på löner, men detta har hittills aldrig prövats i EG-domstolen.

Men nu är det alltså dags, sedan en spansk domstol hänskjutit ett mål om tolkning av visstidsdirektivet till EG-domstolen. Och generaladvokaten går alltså på den brittiska linjen. Räkna med uppståndelse om generaladvokaten får gehör för sin tolkning av EG-domstolen. Det skulle få betydelse långt utanför den sak som målet handlar om.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör