EU & arbetsrätt 2 2008


 

Norska åtgärder mot social dumping faller utanför tjänstedirektivet

De norska åtgärderna mot social dumping faller i allt väsentligt inom det område som undantas från tjänstedirektivets tillämpning. Det är slutsatsen i en av de utredningar som Norges regering beställde för att belysa vilka effekter tjänstedirektivet (2006/123) kan få om det införlivas med EES-avtalet.

Som EU & arbetsrätt rapporterat (se nr 4/2006 sid 2) har man från visst politiskt håll förespråkat att Norge borde lägga in "veto" mot att direktivet görs till en del av EES-avtalet. Regeringen svarade med att beställa sex oberoende utredningar av olika aspekter på direktivet, bl.a. en om direktivets betydelse för de olika åtgärder som ingår i regeringens handlingsplan mot social dumping.

Utredningen är ganska klar i sina slutsatser. I sin slutliga form undantar tjänstedirektivet genom artikel 1.6 och 1.7 allt väsentligt av det som kan räknas till arbetsrätten och nationell rätt om kollektiva stridsåtgärder från direktivets tillämpningsområde. Dessutom ger artikel 3.1 (och artikel 17.2) uttryckligen försteg för regler som faller in under och följer av utstationeringsdirektivet (96/71). De norska åtgärderna faller, enligt utredningen i allt västenligt innanför denna ram. Utredningen pekar likväl på en punkt som tveksam. Det är reglerna om lönenivåklausuler i offentliga kontrakt, som är menade som genomförande av ILO:s konvention nr 94. Just den frågan blev ytterligare problematiserad efter EG-domstolens dom i målet Rüffert (se EU & arbetsrätt nr 1/2008 sid 1 och sid 1 i detta nr).

Alla utredningarna finns tillgängliga på Nærings- og handelsdepartementets webbplats http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd.html?id=709


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör