EU & arbetsrätt 2 2008


 

Genderperspektiv på socialförsäkringen en guldgruva för den intresserade

Vicky Paskalia: Free Movement, Social Security and Gender in the EU, Hart Publishing 2007, ISBN 978-1-84113-622-6.

År 2004 lade Vicki Paskalia fram sin avhandling där hon hade undersökt hur förordning 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet är tillämplig på kvinnor som avbryter sitt arbete på grund av barnafödande, som medflyttande till annat EU-land eller på grund av ändrade familjeförhållanden.

Lotti Ryberg-Welander recenserade avhandlingen i EU & arbetsrätt nr 3-4/04. Hon bedömde den som högintressant och skrev "Paskalia konstaterar att de sociala trygghetssystemen, med arbetsrelaterade socialförsäkringar som grundstomme, inte fungerar tillfredställande och att nuvarande förordning inte är tillräcklig för att garantera kvinnor social trygghet vid flyttningar mellan medlemstaterna".

Nu har Vicki Paskalia gett ut boken "Free Movement, Social Security and Gender in the EU". Boken följer avhandlingens uppläggning och de tre första kapitlen har inte ändrats i förhållande till avhandlingen.

Fr.o.m. kapitel fyra är texten i stort sett ny. Här har Paskalia med utgångspunkt från den nya förordning 883/04 - som på grund av avsaknaden av tillämpningsföreskrifter ännu inte kan tillämpas trots att den trätt i kraft - närmare undersökt om denna ger en bättre social trygghet för kvinnor i de situationer som avhandlingen tog upp. Den analys hon då gjorde av 1408/71 gör hon även av 883/04. Den nya förordningen täcker fler risker än den tidigare. Den har också kopplat bort anknytningen till arbetsmarknaden. För att täckas av 883/04 räcker det att man omfattas av en socialförsäkringsgren i medlemslandet. Man behöver således inte ha arbetat. Från ett genderperspektiv innebär förordning 883/04 vissa förbättringar. Vicki Paskalia pekar dock på nya problem som kommer att uppstå och gamla som ännu inte lösts, varför den nya förordningen troligen inte kommer att innebära större social trygghet för kvinnor än den gamla i de situationer hon undersökt.

På grund av sin systematiska genomgång av förordningarna och rättspraxis och hänvisningen till relevant litteratur är boken en guldgruva för den som är intresserad av socialförsäkring och EU.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör