EU & arbetsrätt 3 2008


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EG-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av om man söker på mål-numret på EG-domstolens hemsida. Enklast kan läsarna göra detta via den elektroniska versionen av EU & arbetsrätthttp://arbetsratt.juridicum.su.se.se

Kollektiva uppsägningar
C-323/08 Ovidio Rodríguez Mayor m.fl. mot dödsboet efter Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila och Fondo de Garantía Salarial
Strider det mot direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) att den som förlorar sin anställning för att arbetsgivaren dör, går i pension eller blir arbetsoförmögen inte har rätt till mer än en månadslön i ersättning?


Utstationering
C-219/08 Kommissionen mot Belgien
Enligt kommissionen bryter Belgien mot fördragets artikel 49 genom att kräva att företag som utstationerar arbetstagare från tredje land ska ha ett förhandstillstånd, att arbetstagarna ska ha uppehållstillstånd som är giltiga i tre månader efter arbetets slut och att de ska ha varit anställda av arbetsgivaren i minst sex månader.


Visstidsarbete
C-162/08 Georgios Lagoudakis mot 3 kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis
C-163/08 Dimitros G. Ladakis m.fl. mot Dimos Geropotamou
C-164/08 Michail Zacharioudakis mot Dimos Lampis
Innebar genomförandet av visstidsdirektivet (1999/70) i Grekland en otillåten sänkning av den allmänna skyddsnivån?

Likabehandling
C-147/08 Jürgen Römer mot Freie und Hansestadt Hamburg
Omfattas en kompletterande pension av det allmänna likabehandlinsgdirektivet (2000/78)? Strider reglerna om hur pensionen ska beräknas - som bl.a. gör skillnad mellan gifta och personer som lever i partnerskap - mot direktivet?
C-229/08Colin Wolf mot Stadt Frankfurt am Main
När är det berättigat att ställa upp åldersgränser vid rekrytering?  


Arbetstid
C-277/08 Francisco Vicente Pereda mot Madrid Movilidad S.A.
När har en arbetstagare rätt att ta ut semester enligt arbetstidsdirektivet (2003/88), då han varit arbetsoförmögen under den tid då arbetsgivaren hade lagt ut semester?
C-240/08 Kommissionen mot Luxemburg
C-253/08 Kommissionen mot Portugal
C-257/08 Kommissionen mot Italien
C-298/08 Kommissionen mot Grekland
Enligt kommissionen har de fyra länderna inte i tid genomfört direktivet (2006/22) om minimivillkor för genomförande av förordningarna om sociallagstiftning på vägtransportområdet.


Mödraskydd
C-194/08 Susanne Gassmayr mot Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung
Har artiklarna om bibehållen lön i mödraskyddsdirektivet (92/85) direkt effekt? Har kvinnan rätt till fortsatt ersättning för jourtjänstgöring då hon inte får arbeta?


Arbetsmiljö
C-181/08 Kommissionen mot Österrike
Enligt kommissionen har Österrike inte genomfört ändringarna i asbestdirektivet (2003/18) i tid.
C-185/08 Latchways plc och Eurosafe Solutions BV mot Kedge Safety Systems BV och Consolidated Nederland BV Omfattas vissa förankringsanordningar av direktivet om personlig skyddsutrustning (89/686)? Hur avgör man om de uppfyller kraven?


Offentlig upphandling
C-271/08 Kommissionen mot Tyskland
Enligt kommissionen har Tyskland brutit mot fördraget genom att myndigheter har upphandlat tjänstepensioner direkt med företag som anges i kollektivavtal utan att infordra anbud på europeisk nivå (se EU & arbetsrätt nr 3/2007 sid 5).Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör