EU & arbetsrätt 2 2009


 

Højesteret friar fackliga förtroendemän
Inget insiderbrott rådgöra om fusion

Båda de fackliga förtroendemän som tidigare fällts för insiderbrott i två instanser frikändes av Danmarks Højesteret den 14 maj. Att de rådgjorde om en planerad fusion som skulle beröra 40 procent av Finansforbundets medlemmar och leda till tusentals uppsägningar var ett normalt led i deras funktioner.

Den ene, Knud Grøngaard, var arbetstagarnas representant i styrelsen för ett fi nansinstitut som skulle fusioneras, och den andra var Finansforbundets ordförande Allan Bang. Grøngaard rådgjorde med Bang vid två tillfällen. Han uppgav då både datum för fusionen och bytesförhållandet mellan de båda bolagens aktier. Bang i sin tur lämnade uppgifterna vidare till förbundets vice ordförande och två tjänstemän på kansliet. En av dessa utnyttjade informationen för aktiespekulationer och dömdes för insiderbrott.

Även Grøngaard och Bang åtalades för att ha brutit mot lagen om värdepappershandel, som säger att det är förbjudet att röja insiderinformation för tredje man om det inte sker ”som ett normalt led i fullgörandet av tjänst, verksamhet eller åligganden”. Den avgörande frågan i målet är alltså vad som ryms i det undantaget. Eftersom lagen bygger på EU:s insiderdirektiv (2003/6) gick frågan till EGdomstolen (se EU & arbetsrätt nr 4/2005 sid 5). Därefter dömdes de båda först av Köpenhamns byret och sedan av Østre landsret för insiderbrott. En minoritet i den senare ville dock enbart fälla dem för att de hade röjt uppgiften om bytesförhållandet mellan aktierna, men frikänna dem för övrigt. Och nu har Højesteret frikänt dem helt.

Enligt Højesteret stämmer det bäst med undantagsregelns syfte och förarbeten att en arbetstagarrepresentant i ett bolags styrelse som utgångspunkt har rätt att dryfta frågor om en fusion som har väsentlig betydelse för de anställda med sin förbundsordförande. Domstolen tar då hänsyn till att detta hittills också har varit allmän praxis.

Domstolen konstaterar att Grøngaard rådgjorde med sin förbundsordförande inte bara för att han ville ha en beredskap inför fusionen klar då den skulle offentliggöras, utan också för att han ville resonera om hur han skulle förhålla sig till fusionsplanerna. Højesteret noterar att fusionen skulle omfatta 20 000 av förbundets 50 000 medlemmar och medföra en nedskärning med 3 500 anställningar. Mot den bakgrunden fi nner domstolen att det var ett normalt led i hans funktion att vidarebefordra upplysningen om att fusionsförhandlingar hade inletts och om vilket datum fusionen skulle offentliggöras.

Skälet till att han även röjde bytesförhållandet mellan aktierna var att han ville diskutera om det kunde fi nnas några utsikter att det skulle komma in högre bud från något annat håll, utan lika allvarliga konsekvenser för sysselsättningen. Højesteret fi nner därför att det var sakligt motiverat och ett normalt led i utövandet av hans funktion att röja även den uppgiften.

Utan vidare motivering frikänner Højesteret slutligen också förbundsordföranden Allan Bang.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör