EU & arbetsrätt 1 2010


 

Inget förstärkt uppsägningsskydd krävs för dansk arbetstagarrepresentant

Direktivet om information och samråd (2002/14) kräver inte skärpt skyddsstandard för arbetstagare som har valts till ett företagsråd (samarbejdsudvalg) i ett nationellt företag. Det har nu även EU-domstolen kommit fram till, i likhet med generaladvokaten (Se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 sid 14).

Enligt artikel 7 i direktivet ska en arbetstagare som väljs in i ett företagsråd ha ett tillräckligt skydd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I Danmark är direktivet på större delen av arbetsmarknaden genomfört genom kollektivavtal. Dansk Arbejdsgiverforening och LO har införlivat direktivets regler i sitt samarbetsavtal. Avtalet omfattar även arbetstagare som inte är med i något av LO:s förbund.

I detta mål var frågan om Samarbejdsaftalen garanterade en sådan arbetstagare som var ledamot av företagsrådet tillräckligt skydd enligt direktivet. Arbetstagaren, en ingenjör, blev uppsagd som ett led i en allmän nedskärning. Avtalet ger ledamöterna av företagsrådet rätt till förlängd uppsägningstid, men ingenjören hade redan sex månaders uppsägningstid enligt den danska lagen om privatanställda tjänstemän (funktionærloven). Hans uppsägningstid blev därför inte förlängd på grund av medlemskapet i företagsrådet. Det fanns inte heller några materiella begränsningar i möjligheterna att säga upp honom, utöver att han kunde tillerkännas skadestånd om han blev uppsagd utan saklig grund enligt funktionærloven.

Mannen väckte talan mot företaget och hävdade att han hade rätt till ett mer långgående skydd mot uppsägning enligt direktivet. I Vestre landsret uppstod frågor om hur EU-rätten ska tolkas och målet hänsköts till EU-domstolen för ett förhandsavgörande.

EU-domstolen konstaterar att direktivet inte hindrar att en arbetstagare omfattas av ett kollektivavtal även om denne inte är medlem i den avtalsbärande fackliga organisationen, vilket den klargjorde redan i målet C-306/07 Ruben Andersen. Domstolen slår också fast att direktivet inte kräver något förstärkt skydd mot uppsägning för arbetstagarrepresentanter, bara att de regler som genomför direktivet uppfyller minimiskyddet enligt artikel 7.

Målet ligger nu åter i Vestre landsret. Den kommer sannolikt att fi nna att Samarbejdsaftalen lever upp till minimiskyddet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör