EU & arbetsrätt 2 2010


 

Island stämt inför Efta-domstolen för krav på sjuklön och arbetsskadeförsäkring vid utstationering

Det strider mot utstationeringsdirektivet att utsträcka nationella regler som innebär att arbetsgivare från andra medlemsstater måste betala sjuklön och teckna arbetsskadeförsäkring. På dessa punkter förutsätter direktivet att arbetstagarna skyddas av hemstatens lag. Det menar Eftas övervakningsmyndighet ESA, som har väckt talan i Efta-domstolen mot Island.

I november fick Islands regering ett motiverat yttrande om saken (se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 sid 7). ESA klagade då även på administrativa krav som innebar att det i praktiken krävdes ett förhandsgodkännande innan en arbetsgivare kunde utstationera arbetstagare till Island. På den punkten gav regeringen med sig och därför går ESA inte vidare med den delen av klagomålet. Men när det gäller reglerna om sjuklön och arbetsskadeförsäkring håller regeringen inte med ESA, som därför ställer Island inför rätta.

Island riskerar att dras inför Efta-domstolen även i ett annat fall som rör arbetstagares rättigheter vid företagsöverlåtelser. I ett motiverat yttrande hävdar ESA att den isländska lagstiftningen inte stämmer överens med företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23). ESA hänvisar till en dom från Islands Högsta domstol, mål nr 375/2004 Blaðamannafélag Íslands gegn Frétt ehf, där HD kommer fram till att den nya arbetsgivaren inte är ansvarig för att betala löner som arbetstagarna har tjänat in hos den tidigare arbetsgivaren och som har förfallit till betalning innan företagsövergången ägde rum. Domen innebär att den nationella lagstiftningen inte fullt ut garanterar de rättigheter som arbetstagarna har enligt direktivets artikel 3.1, menar ESA.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör