EU & arbetsrätt 2 2010


 

Frågor om jäv i norskt mål om allmenngjøring

Det mål där nio norska skeppsvarv yrkar att Tariffnemndas föreskrift från 2008 om löner och arbetsvillkor i skepps- och varvsindustrin ska ogiltigförklaras, har överklagats (ankets) till lagmannsretten (motsvarar hovrätt). Varven hade ingen framgång i tingsrätten (se EU & arbetsrätt nr. 1/2010, sid 3), men har nu bett lagmannsretten att ställa frågor till Efta-domstolen. Statens advokat, Regjeringsadvokaten, har motsatt sig detta. Lagmannsretten har ännu inte tagit ställning till begäran. Innan den kan göra det, måste den avgöra flera frågor om jäv (inhabilitet). Dels har förberedande domare anknytning till en av målets parter, dels är medlemmar av Tariffnemnda domare i den lagmannsrett som målet hör under.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör