EU & arbetsrätt 2 2010


 

"Svenska visstidsregler ger tillräckligt skydd mot missbruk"

De svenska reglerna om tidsbegränsade anställningar behöver inte ändras. Sammantaget är skyddet mot missbruk tillräckligt för att uppfylla kraven i visstidsdirektivet, anser Sveriges regering, som alltså inte böjer sig för Europeiska kommissionens kritik.

I en så kallad formell underrättelse tidigare i år klagade kommissionen på att lagen om anställningsskydd inte uppfyller kraven i visstidsdirektivet (1999/70) (se EU & arbetsrätt nr 1/2010 sid. 2). Kritiken gäller dels att det inte finns någon tydlig övre gräns för hur länge någon sammanlagt kan vara anställd på så kallad allmän visstidsanställning och vikariat, dels att det saknas regler mot missbruk av visstidsanställningar för arbetstagare som fyllt 67 och vid säsongsarbete. Tjänstemännens centralorganisation, TCO, hade anmält frågan.

Men regeringen godtar inte kritiken. Medlemsländerna har enligt direktivet rätt att själva bestämma hur de ska se till att missbruk av visstidsanställningar förebyggs. Anställningsskyddslagen innehåller fl era olika medel för det, argumenterar regeringen. Svaret till kommissionen lyfter bland annat fram att arbetsgivare måste ha objektiva skäl för alla former av tidsbegränsad anställning utom så kallad allmän visstidsanställning och att det finns regler om att tidsbegränsade anställningar under vissa förutsättningar övergår i tillsvidareanställning. Arbetstagare kan få skadestånd vid lagbrott.

Personer som fyllt 67 år bör kunna behandlas som en särskild kategori, med speciella regler, menar regeringen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör