EU & arbetsrätt 2 2010


 

"Inte meningsfullt förhandla om nya arbetstidsregler"

Arbetsmarknadens parter står för närvarande alltför långt från varandra för att det ska vara meningsfullt att förhandla om EUs arbetstidsregler. Det skriver Europafacket EFS i sitt svar på kommissionens första samråd om översynen av arbetstidsdirektivet (se EU & arbetsrätt nr 1/2010 sid 4). Arbetsgivarorganisationen BusinessEurope vill vänta med att ta ställning till frågan om förhandlingar.

I sakfrågan framstår de båda organisationernas uppfattningar onekligen som totalt oförenliga. Liksom EFS skriver Business- Europe visserligen att huvudsyftet måste förbli att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, men drar sedan helt andra slutsatser än EFS.

Arbetsgivarna vill sammanfattningsvis ha så få detaljregler som möjligt på EU-nivå och så stort utrymme som möjligt för fl exibla lösningar ända ned på företagsnivå. Möjligheten att göra individuella överenskommelser om undantag från regeln om 48 timmars arbetsvecka måste behållas, jourtid på arbetsplatsen ska inte räknas som arbetstid och något måste göras åt det faktum att långtidssjukskrivna fortsätter att tjäna in betald semester enligt EU-domstolens dom i målet Schultz-Hoff (C-350/06).

EFS menar tvärtom att regleringen måste skydda arbetstagarna mot långa arbetspass och oregelbundna arbetstider, eftersom sådana är hälsofarliga. Möjligheten att göra individuella undantag är därför inte förenlig med skyddet för hälsa och säkerhet, jourtid på arbetsplatsen ska fortfarande räknas som arbetstid och i den mån längre beräkningsperioder för den genomsnittliga arbetstiden är nödvändiga måste de avtalas genom förhandlingar mellan tillräckligt starka parter som kan garantera ett balanserat resultat, argumenterar EFS. Här är kollektiva förhandlingar den bästa lösningen, enligt organisationen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör