EU & arbetsrätt 3 2010


 

Svenska lex Laval granskas
av ILOs expertkommitté

Nu blir den svenska lex Laval en fråga för ILOs expertkommitté. LO och TCO menar att Sverige inte längre lever upp till sina åtaganden mot ILO efter de lagändringar som gjorts med anledning av Lavaldomen (se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 s. 9).

Den svenska regeringen är i år skyldig att rapportera till ILO om tillämpningen av de grundläggande konventionerna om föreningsfrihet och förhandlingrätt (nr 87 och 98). Denna plikt infaller vartannat år. Rapporteringen går ut på att redogöra för den rättsliga utvecklingen på området under rapporteringsperioden. De mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna får sedan möjlighet att kommentera rapporten direkt till ILO. Det är denna möjlighet LO och TCO nu utnyttjat. En expertkommitté granskar sedan ärendet och presenterar sin bedömning i en rapport.

LO och TCO anför att inskränkningar i fackföreningars föreningsfrihet och rätt till kollektiv förhandling på grund av intresset att främja företags marknadstillträde inte erkänns av ILO. Vidare påtalar de att utdömandet av skadestånd mot fackföreningen och ändringarna i lagstiftningen innefattar en allvarlig begränsning av fackliga rättigheter - vilken kränker det skydd som Sverige åtagit sig att uppfylla genom ratifi kation av alla relevanta ILO-konventioner om föreningsfrihet och rätten till kollektiv förhandling inklusive strejkrätten - och att de utgör ett intrång i den fackliga friheten att själv avgöra vilka frågor som bör regleras i kollektivavtal och vilka legitima metoder som kan användas för att främja och försvara medlemmarnas intressen. LO och TCO menar att ILOs principer om ickediskriminering och likabehandling mellan inhemska och utländska arbetstagare inte längre kan upprätthållas av fackföreningarna på grund av inskränkningarna i deras rätt att själva bestämma sin politik.
LO och TCO tar också upp ändringarna i filiallagen med anledning av genomförande av tjänstedirektivet (se EU & arbetsrätt nr 2/2009 s. 3). De anför att avskaffandet av kravet på utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige att ha en rättslig representant i landet underminerar möjligheten att träffa kollektivavtal och står i motsättning till Sveriges skyldighet att främja kollektiv förhandling enligt ILOs konventioner nr 98 och 154.

Expertkommittén kan förväntas publicera sin rapport i februari 2011. Det återstår att se om den redan då slutligt kan avgöra om de förändringar som skett i svensk rätt utgör sådana inskränkningar i rätten att vidta stridsåtgärder som står i motsättning till konvention nr 87. Expertkommittén har ju redan i årets rapport angivit att den doktrin EU-domstolen utvecklat kan leda till sådana konsekvenser (se EU& arbetsrätt nr 1/2010 s.1). En fråga är om den svenska rättsutvecklingen utgör ett exempel på detta.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör