EU & arbetsrätt 3 2010


 

Avvaktande reaktioner på tyska pensionsdomen:
Stora skillnader mot danska och svenska system

Reaktionerna i Danmark och Sverige är mycket avvaktande efter EU-domstolens besked från i somras om att parterna på den kommunala sektorn i Tyskland inte kan välja försäkringsbolag för sina kollektivavtalsreglerade pensionsförsäkringar utan att först göra en upphandling enligt EUs upphandlingsregler (se s. 6 i detta nr av EU & arbetsrätt).

I Danmark anmodade Folketingets Europautskott omedelbart arbetsmarknadsministern att redogöra för vilka konsekvenser avgörandet kan få för de danska pensionsordningarna. />
I sitt svar anförde ministern att #dommen vedrører den specifikke indretning af en del af det tyske arbejdsmarkedspensionssystem", att "det tyske system adskiller sig på en række punkter fra det danske system" och att "det er derfor ikke muligt uden nærmere analyser at overføre dommens konklusioner på det danske arbejdsmarkedspensionssystem". Beskæftigelsesministeriet skulle därför snarast bjuda in arbetsmarknadens parter och övriga intressenter till en överläggning om domens eventuella betydelse för danskt vidkommande.

På samma sätt understryker arbetsmarknadens parter och försäkrings- och pensionsföretagens branschorganisation (Forsikring & Pension) att det är betydande skillnader mellan den tyska och de danska ordningarna.

I Sverige grunnar arbetsmarknadens parter inom den offentliga sektorn, tillsammans och var för sig, över konsekvenserna av EUdomstolens dom. Analysen väntas vara klar i oktober.

Både Ingemar Hamskär, chefsjurist på TCO, och Catharina Bäck, förhandlare på Sveriges kommuner och landsting, SKL, betonar att det fi nns många olikheter mellan de tyska och svenska systemen. KPA Pension, som ägs av försäkringsbolaget Folksam och SKL, förvaltar tjänstegrupplivförsäkringen för hela den kommunala sektorn. Ledningen låter externa experter analysera domen.

- Om tyska förhållanden ska appliceras i Sverige är det i första rummet tjänstegrupplivförsäkringen som kan påverkas. Det beror på att vi pekas ut i kollektivavtalet, säger Lars-Åke Vikberg, KPAs verkställande direktör.

För kommunanställda som inte aktivt väljer något annat bolag förvaltar KPA Pension även den kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringen.

- Där har alla aktörer möjlighet att vara med, men vi är icke-valsalternativet. Vi har dragit slutsatsen att just den försäkringen sannolikt inte skulle omfattas av ett eventuellt upphandlingskrav.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör