Förslag till nya utstationeringsregler förhandlas fram av parterna

Att det förekommer fusk och oegentligheter i samband med utstationering av arbetstagare är ett gemensamt problem för Europeiska byggnadsarbetarfederationen EFBWW och dess motsvarighet på arbetsgivarsidan, FIEC. Därför förhandlar de sedan en tid om ett ”joint position paper” om bättre tillämpning och tillsyn av utstationeringsdirektivet (96/71). Dokumentet är tänkt att vara underlag för Europeiska kommissionens kommande direktivförslag (se artikeln intill och på s. 3).

Idéer som diskuteras är bl.a. att företag som vill utstationera arbetstagare ska vara tvungna att fylla i en elektronisk deklaration med vissa uppgifter redan i hemstaten som sedan ska vidarebefordra den till värdstaten, att införa ett särskilt ”socialförsäkrings-ID” för byggbranschen, ett EU-övergripande system för utbyte av information och samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter samt olika åtgärder för att motverka brevlådeföretag som skapas enkom för att undandra sig skyldigheter när det gäller skatt, socialförsäkringsavgifter och arbetsvillkor.

En idé som parterna har avfört från förhandlingarna är att införa ett solidariskt ansvar för underleverantörers skulder. På den punkten är oenigheten för stor, både mellan parterna och inom deras egna delegationer. Det är inte heller tal om att föreslå någon ändring av det gällande direktivet. Förhandlingarna rör enbart tillämpningen av redan existerande regler.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör