EU & arbetsrätt 1 2011


 

Holst förlorade i Vestre landsret
Överklagar till Højesteret

Den ingenjör som representerade akademikerna i företagsrådet (samarbejdsudvalget) vid Babcock & Wilcox Vølund får finna sig i att han inte har ett starkare skydd mot uppsägning än det Samarbejdsaftalen mellan DA och LO ger. Det kom Vestre landsret fram till när den dömde i det så kallade Holst-målet efter EU-domstolens förhandsbesked (se EU & arbetsrätt 1/2010 s. 4).

EU-domstolen hade slagit fast att direktivet om information och samråd (2002/14). kan genomföras genom kollektivavtal också för arbetstagare som står utanför den fackliga kollektivavtalspartens naturliga organisationsområde. Dessutom slog den fast att direktivet inte ställer upp några minimikrav på uppsägningsskyddet för arbetstagarnas representanter, men att kollektivavtal ändå måste respektera den skyddsnivå som staten har ansett nödvändig när den genomfört direktivet.

Paragraf 8 i den danska lagen om information och samråd (lov nr. 303 af 2. maj 2005 om information og høring af lønmodtagere) ger arbetsmarknadens parter möjlighet att sluta kollektivavtal om andra regler än lagens. DA och LO preciserade genom ett implementeringsavtal 2003 det existerande samarbetsavtalet så att grupper utanför LO-området, t.ex. akademiker, kan bli representerade i företagsrådet. Därmed kan företaget undgå att behöva följa samarbetsavtalets regler för vissa personalgrupper medan det ska följa lagens informations och samrådsordning för andra.

Problemet i målet var att den ingenjör som hade valts till företagsrådet, och som blev uppsagd, bara hade rätt till förlängd uppsägningstid enligt samarbetsavtalet, medan lagen bygger på principen att skyddet ska motsvara det som gäller för fackliga förtroendemän (”tvingande skäl”). Han ville därför hellre stödja sig på lagens regel.

Vestre landsret fann att ingenjören var bunden av DAs och LOs samarbetsavtal och dess uppsägningsregler. Landsretten förhåller sig inte direkt till EU-domstolens avgörande, med de lite oklara grunderna i stycke 61 – 63 om nivån på uppsägningsskyddet. Det beror förmodligen på att ingenjören inte har bestridit att samarbetsavtalets uppsägningsskydd respekterar direktivets minimikrav. Landsretten ogillade därför ingenjörens talan.

Domen är överklagad till Højesteret.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör