EU & arbetsrätt 2 2011


 

Sveriges regering ger efter för kommissionen
Föreslår ”förtydligande” om visstidsanställningar

Den svenska regeringen ger efter för Europeiska kommissionens synpunkter och är nu beredd att föreslå en lagändring som ska göra det möjligt att ingripa mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar.

Förslaget, som Arbetsmarknadsdepartementet skickade ut på remiss i början av juli, är resultatet av en anmälan till kommissionen som Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, gjorde sedan nya regler om tidsbegränsad anställning hade införts i lagen om anställningsskydd 2007 (se EU & arbetsrätt nr 1/2009 s. 4). TCO menade att en arbetsgivare i princip kan ha en arbetstagare anställd hur länge som helst utan att denne blir tillsvidareanställd (”fast” anställd) genom att kombinera olika typer av tidsbegränsade anställningar. Därför uppfyller reglerna inte visstidsdirektivets (1999/70) krav på effektiva åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, enligt organisationen.

Kommissionen tog klagomålet på allvar och började ställa frågor till den svenska regeringen. Så småningom skickade den även en så kallad formell underrättelse, där den hävdade att svensk rätt inte lever upp till direktivets krav (se EU & arbetsrätt nr 1/2010 s. 2). Men regeringen vidhöll att anställningsskyddslagen ger tillräckligt skydd mot missbruk (se EU & arbetsrätt nr 2/2010 s. 5). I slutet av 2010 stod det klart att kommissionens tjänstemän lade på ett så kallat motiverat yttrande som är det sista formella steget innan den väcker talan om fördragsbrott.

Och nu har regeringen alltså backat. Regeringen medger visserligen inte att dagens regler är otillräckliga, eftersom det redan idag skulle vara möjligt att tolka dem så att missbruk förhindras – och domstolarna är ju skyldiga att så långt som möjligt tolka nationell rätt i överensstämmelse med EU-rätten. Rättspraxis från tiden innan direktivet kom till skulle därmed antagligen vara mindre relevant, står det i departementspromemorian. För att ”förtydliga vad som redan gäller” föreslår den ändå ett tillägg till lagtexten som säger att om visstidsanställningar kombineras på ett sätt som innebär ett missbruk så kan arbetstagaren gå till domstol och begära att den förklarar att anställningen gäller tillsvidare.

Lagändringen beräknas kunna träda i kraft i juni 2012.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör