EU & arbetsrätt 3 2011


 

Arbetsmiljöverket får nej men minimivillkoren finns på nätet

Hur ska ett utländskt företag få reda på vilken lön det ska betala sina anställda när de utstationeras till Sverige? Ja, knappast genom Arbetsmiljöverket i alla fall, fast det är förbindelsekontor enligt utstationeringslagen. Hittills har bara två fackliga organisationer lämnat in så kallade utstationeringsavtal dit, och fl era förbund har bestämt sig för att inte heller göra det. Men information om vilka kollektivavtalsvillkor ett antal förbund anser vara minimivillkor enligt utstationeringslagen går att hitta på ett annat ställe: på en webbplats som riktar sig till upphandlare i stat och kommun.

Sedan utstationeringslagen reviderats efter Lavaldomen kan svenska fackförbund vidta stridsåtgärder mot utstationerande företag enbart för att kräva kollektivavtalens minimilöner och vissa andra minimivillkor (se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 s.9). Och för att företagen ska kunna veta vad som gäller ska de fackliga organisationerna lämna in de villkor som de kan vilja driva igenom med hjälp av stridsåtgärder till Arbetsmiljöverket.

Men efter snart ett och ett halvt år har bara IF Metall (se EU & arbetsrätt nr 4/2010 s. 3) och Kommunalarbetareförbundet lämnat in sådana villkor till verket. Ett skäl kan vara att många förbund har svårt att avgöra vad kan räknas som minimilöner i utstationeringsdirektivets mening – vissa avtal innehåller inte ens några sådana siffror – men det ligger också taktiska skäl bakom. Byggnadsarbetareförbundet t.ex. har valt att avstå. Förbundet räknar med att de fl esta utländska företag även i fortsättningen ska skriva på det vanliga kollektivavtalet i dess helhet utan hot om stridsåtgärder, och vill helt enkelt inte ”förstöra marknaden” genom att ge spridning åt minimivillkoren.

Samtidigt har de fackliga organisationerna ett intresse av att statliga och kommunala myndigheter känner till vilka dessa villkor är, så att de kan kräva att utländska företag som vinner en anbudstävlan tillämpar åtminstone minimivillkoren om de inte tecknar ett svenskt kollektivavtal. Därför har sex förbund, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Kommunal, Målarna och Transport, lagt ut information på www.avtalsinformation.nu om de bestämmelser i kollektivavtalen som de anser vara minimivillkor enligt utstationeringslagen.

 Där hänvisar de alltså till vissa bestämmelser i de vanliga kollektivavtalen. Vad IF Metall och Kommunal har gett in till Arbetsmiljöverket är mallar för särskilda utstationeringsavtal som också innehåller regler om arbetsgivarens skyldigheter mot den fackliga organisationen, för att den t.ex. ska kunna kontrollera att arbetsgivaren verkligen följer avtalet. Mallarna är utformade efter riktlinjer som tagits fram av en arbetsgrupp inom LO.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör