EU & arbetsrätt 1 2013


Kommissionen har tappat tålamodet med svenska visstidsregler

Den svenska regeringen måste sätta stopp för arbetsgivares möjlighet att kombinera olika tidsbegränsade anställningar för att slippa anställa tillsvidare. Det säger Europeiska kommissionen i ett motiverat yttrande. Senast den 22 april måste regeringen rätta sig efter kommissionens påpekande om inte Sverige ska riskera att ställas inför EU-domstolen.

Starten på den snart sex år långa historien är en anmälan från Tjänstemännens Centralorganisation, TCO. Organisationen klagade 2007 till kommissionen
(EU & arbetsrätt nr 1/2009 s. 4) på att lagen om anställningsskydd efter en ändring inte uppfyllde visstidsdirektivets krav på effektiva åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Genom att kombinera olika slags anställningar kan arbetsgivare i princip ha arbetstagare anställda hur länge som helst utan att de blir tillsvidareanställda (”fast anställda”), ansåg TCO.

Den svenska regeringens har under alla turer menat att reglerna sammantaget ger fullgott skydd mot missbruk. Den har framhävt att tillsvidareanställning är huvudregel i svensk lagstiftning. För att tillmötesgå kommissionen har ändå två förslag till lagstiftning sänts på remiss ( se EU & arbetsrätt nr 2/2011 s. 2 och 2/2012 s. 5), men utan att leda till proposition. I mitten av januari i år sa arbetsmarknadsminister Hillevi Engström till nyhetsbyrån TT att regeringen beslutat att inte föreslå ändrade visstidsregler, eftersom det skulle riskera att försämra läget på arbetsmarknaden.

I sitt motiverade yttrande konstaterar kommissionen nu att Sveriges enda åtgärd för att förhindra missbruk av upprepade visstidsanställningar är att anställningen övergår i tillsvidareanställning efter två år av antingen vikariat eller allmän visstidsanställning under en femårsperiod. Tidsgränserna är oberoende av varandra och tid i olika anställningsformer kan inte räknas ihop. För säsongsarbete och anställning av personer över 67 år gäller inga gränser alls, noterar den. Genom att kombinera olika slags visstidsanställningar – allmän visstidsanställning, säsongsarbete, vikariat osv. – kan en arbetsgivare alltså undvika att arbetstagaren blir tillsvidareanställd och visstidsanställning kan dras ut i det oändliga, skriver kommissionen.

Den åtgärd en stat väljer för att förhindra missbruk ska vara verkningsfull i relation till syftet, betonar kommissionen. Att kombinera tvåårsgränserna för allmän visstidsanställning respektive vikariat med t. ex. ett tak för antalet förnyade anställningar skulle ha varit mer effektivt. En annan lösning vore en övre gräns på två år för tidsbegränsade anställningar, oavsett anställningsform.

Kommissionens yttrande analyseras nu på regeringskansliet. Enligt Helle Ellehöj, kansliråd på Arbetsmarknadsdepartementet, är det för tidigt att säga om det fi nns några nya argument som stöder regeringens linje.
- Jag vill inte föregripa den beredning som pågår, säger hon.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör