EU & arbetsrätt 4 2013

 

”Regelförenklingens effekter för arbetstagarna måste också redovisas”

Europeiska kommissionen kommer inte att föreslå något direktiv som ska göra det europeiska avtalet om hälsa och säkerhet på arbetet för frisörer bindande i medlemsstaterna. Det har kommissionen nu officiellt bekräftat i sitt meddelande om ”programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat”, det så kallade Refit-programmet. De fackliga organisationerna ser detta som ett av många exempel på en strategi som går ut på att försvaga skyddet för arbetstagarnas rättigheter under hänvisning till att den administrativa bördan för små och medelstora företag ska minskas.

För två år sedan lade kommissionen fram ett förslag till ny policy med rubriken Att minska regelbördan för små och medelstora företag (se EU & arbetsrätt 4/2011 s. 1). Den innebar inte bara att dessa företag i så stor utsträckning som möjligt skulle undantas från EU:s regler av olika slag, kommissionen skulle också trycka på medlems-staterna för att de ska avstå från att anta strängare regler än EU:s minimiregler. Nästan hälften av de exempel på onödigt betungande regler som kommissionen tog upp rörde arbetsmiljö och andra arbetsrättsliga frågor, och dokumentet väckte stor oro på den fackliga sidan.

Det nya meddelandet om Refi t beskriver hur kommissionen tänker sig att policyn ska förverkligas. Där sägs bland annat att den inte kommer att lägga fram några förslag till direktiv vare sig om det avtal om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för frisörer som parterna har slutit (se EU & arbetsrätt nr 1/2013 s. 8), om revidering av direktivet om cancerframkallande ämnen (2004/37) eller om belastningsskador, som tidigare planerat. Den håller också på att utvärdera en rad existerande direktiv för att se om de kan förenklas, nämligen ramdirektivet om hälsa och säkerhet i arbetet (89/391) och 24 andra arbetsmiljödirektiv, direktivet om uthyrning av arbetstagare från bemannings-företag (2008/104), deltidsdirektivet (97/81) och visstidsdirektivet (99/70).

Den fackliga oron har inte minskat. ”Med den allmänna inriktning som presenteras …är risken stor för ett mindre socialt Europa med både färre rättigheter och minskat skydd för arbetstagare”, skriver LO, TCO och Saco i ett gemensamt brev till den svenska regeringen. Organisationerna ställer sig också frågande till en del av de resultat som kommissionen hänvisar till för att motivera sina förslag. Den har inte redovisat vilka kort- och långsiktiga effekter som en minskad regelbörda kan få för arbetstagarna, skriver organisationerna. Kontrasten är slående när man jämför med hur noggrant den redovisar och beräknar vad förslagen kommer att innebära i minskade kostnader för företagen, menar de.

Av brevet framgår också att de inte litar på kommissionens försäkringar om att den översyn och sammanslagning av olika direktiv med regler om information och samråd som planeras (se EU & arbetsrätt nr 3/2013 s. 4) inte syftar till en avreglering.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör