EU & arbetsrätt 4 2013


Även sjöfolk ska omfattas av EU:s arbetsrättsregler

Nu ska sjöfolk få rättigheter som de tidigare varit undantagna från. Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till ett nytt direktiv som innebär att fem gällande direktiv ändras.

Av det samråd som kommissionen genomförde 2007 för att se över de undantag som fanns för sjöfolk i arbetsrättsliga direktiv drog den slutsatsen att många undantag var obefogade och att lagstiftningen för denna grupp arbetstagare behövde förbättras. (se EU & arbetsrätt nr 4/2007 s. 6)

Enligt det nya förslaget ska arbetstagare till sjöss framförallt ha en ovillkorlig rätt till information och samråd i företagsrådsdirektivet (2009/38), direktivet om information och samråd (2002/14), direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) och företagsöverlåtelse-direktivet (2001/23). I de två sistnämnda ska det dock fortfarande finnas smärre undantag på grund av branschens speciella karaktär. Undantagen för sjöfolk i utstationeringsdirektivet (96/71) består däremot i sin helhet.

Det nya direktivet syftar till att stärka skyddet för arbetstagares rättigheter och att utjämna spelreglerna mellan EU-länderna. De fl esta medlemsstater utnyttjar nämligen aldrig, eller väldigt sällan, undantagen i dagsläget, vilket leder till att samma kategorier av arbetstagare kan behandlas olika i olika medlemsstater.

Antalet ombordanställda från EU-länderna minskar och kommissionen hoppas att bättre rättigheter för dessa kommer att öka intresset för arbete till sjöss.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör