EU & arbetsrätt 1 2014


 

Europarådets ministerkommitté vågade inte utmana EU

Europarådets ministerkommitté vågade inte utmana EU. Det står klart sedan minister-kommittén antagit den resolution som kunde ha befäst slutsatserna från den Europeiska kommittén för sociala rättigheter i LO och TCO:s kollektiva klagomål mot Sverige. Denna hade bedömt att Sverige kränkt ett antal rättigheter i den europeiska sociala stadgan genom de lagändringar som föranletts av Lavalmålet (se EU & arbetsrätt nr 4 /2013 s. 4).

Kommittén för sociala rättigheter består av oberoende experter. Ministerkommittén består av Europarådets ministerkommitté vågade inte utmana EU regeringsrepresentanter från varje medlemsstat. Kanske är detta förklaringen till ministerkommitténs osedvanligt lama ställningstagande. Den svenska regeringen hade invänt att genomförandet av expert-kommitténs slutsatser skulle leda till en onödig spänning mellan en medlemsstats skyldighet att respektera EU-rätten och dess skyldighet att uppfylla stadgans förpliktelser. Därmed skulle medlemsstaten ställas i en mycket svår situation. Visserligen ifrågasätter inte ministerkommittén, till skillnad från den svenska regeringen, expertkommitténs tolkning av stadgan. Men den erkänner att expertkommitténs beslut reser komplexa frågor i förhållande till en medlemsstats skyldigheter att respektera både EU-rätten och den europeiska sociala stadgan, och avslutar sin resolution med att se fram emot att Sverige rapporterar om varje möjlig utveckling i ärendet.

En möjlig tolkning av ministerkommitténs vägval skulle kunna vara att den inte anser att spänningen mellan EU-rätten och stadgans krav kan lösas på denna nivå utan måste lösas mellan de organisationer som skapat den motstridiga situationen.

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör