EU & arbetsrätt 2 2014


Europarådet: Konflikten mellan EU-rätten och sociala stadgan måste lösas

Vi måste omedelbart hitta pragmatiska lösningar på konflikten mellan EU-rätten och den europeiska sociala stadgan, skriver Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland i en rapport om tillståndet för demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten i Europa.

Utmaningarna mot dessa värden för närvarande beskrivs som de största sedan kalla krigets slut. Rapporten syftar till att vägleda medlemsstaterna och Europarådets institutioner i hur de kan främja ökad efterlevnad av Europakonventionen om mänskliga rättigheter och andra av Europarådets kärnkonventioner för att motverka uppkomsten av nya kriser.

Eftersom de mänskliga rättigheterna hotas av ekonomisk kris och växande ojämlikhet inom Europa föreslås bland annat att Europarådets sociala stadga ska prioriteras högre och dess övervakningsstruktur stärkas. Som två av de största utmaningarna inom det sociala området anges de åtstramningar som underminerat sociala rättigheter och den bristande överens-stämmelse som råder mellan EU-rätten och principerna i Europarådets sociala stadga. Bland exemplen nämns kritiken från Europarådets sociala kommitté mot den lagstiftning som Sverige antog efter EU-domstolens dom i Lavalmålet (se EU & arbetsrätt nr 4/2013 s. 4).

Som åtgärd rekommenderas en mer omfattande ratifikation av den reviderade sociala stadgan och av det protokoll som rör kollektiva klagomål, fullt genomförande av sociala stadgans artiklar och uppföljning av europeiska sociala kommitténs slutsatser. När det mer konkret gäller den bristande överensstämmelsen mellan EU-rätten och principerna i den sociala stadgan ser generalsekreteraren ett omedelbart behov av att hitta pragmatiska lös-ningar för att lösa konflikten. Hur en sådan pragmatisk lösning skulle kunna se ut förtäljer dock inte rapporten.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör