EU & arbetsrätt 3 2014


Ska EU ansluta sig till Europeiska sociala stadgan?

Att EU ska ansluta sig till Europakonventionen för mänskliga rättigheter framgår av EU- fördraget. Arbetet med att hitta lämpliga former för en sådan anslutning pågår. När det gäller Europarådets instrument för ekonomiska och sociala rättigheter, den (reviderade) Europeiska sociala stadgan, är ambitionerna inte lika tydliga. Sådana tankar lever dock på sina håll och har fått förnyad aktualitet genom den konflikt mellan stadgans förpliktelser och EU-rätten som uppdagats genom bl.a. den svenska Laval-lagstiftningen (se EU & arbetsrätt 4/2013 s. 4).

Den belgiske folkrättsprofessorn Olivier De Schutter har därför reviderat sin rapport från 2004 om EU:s anslutning till den europeiska sociala stadgan. Rapporten har publicerats på Europarådets hemsida. Syftet med en anslutning skulle enligt De Schutter vara att minska risken för konflikt mellan de båda regelverken och säkerställa en enhetlig tillämpning av EU-rätt i medlemsstaterna. De Schutter menar vidare att EU-fördraget ger EU kompetens att ansluta sig. I kapitlet om hur en sådan anslutning skulle gå till tycks De Schutter utgå ifrån att EU-domstolen skulle underordnas den Europeiska kommittén för sociala rättigheter som övervakar att stadgan efterlevs. En utgångspunkt som nog kan uppfattas som provokativ inte minst av EU-domstolen själv.

Det är angeläget att de frågor De Schutter behandlar diskuteras vidare. För att frågan ska tas upp på politisk nivå krävs dock med största sannolikhet att det politiska landskapet får en radikal skjuts i en annan riktning.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör