EU & arbetsrätt 1 2016


Läckt utkast till direktiv enade svenska parter

Ett utkast till ändringar i utstationeringsdirektivet (96/71) som läckte från Europeiska kommissionen fick de svenska centralorganisationerna för arbetsgivare och fackförbund att gemensamt skriva och be kommissionen tänka om. De har visserligen fortfarande motsatta uppfattningar om huruvida direktivet alls bör ändras, men innehållet i utkastet gjorde båda sidor lika oroliga.

Planerna på en översyn av utstationeringsdirektivet har gett upphov till en strid ström brev till kommissionen från regeringar och arbetsmarknadsorganisationer i olika konstellationer (se EU & arbetsrätt nr 3/2015 s. 5 och 4/2015 s. 3). Det senaste (?) är ett gemensamt brev från Svenskt Näringsliv och de svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco. Det som fick dem att göra gemensam sak var ett hemligt dokument som avslöjade hur res-onemangen gick på kommissionen. Bland annat skulle värdstaten i stället för minimilön, som direktivet anger idag, garantera utstationerade arbetstagare ”ersättning som är nödvändig för skyddet av arbetstagarna”. Samtidigt ville kommissionen stryka den mening i direktivet som innebär att det är värdstaten som definierar vilken lön de ska ha rätt till.

”Vi fruktar att en översyn som inte tar tillräcklig hänsyn till vårt arbetsmarknadssystem skulle sätta vår välfungerande lönebildning i fara. Inte på grund av onda avsikter, utan på grund av bristande förståelse för vilka fördelar det svenska lönebildningssystemet har för både arbetsgivare och arbetstagare”, skrev organisationerna. De vädjade därför till kommis-sionen att inte lägga fram något förslag innan den har genomfört ett ordentligt samråd med arbetsmarknadens parter för att diskutera vilka effekter det kan få för lönebildningssystem och arbetsmarknadsrelationer i medlemsländerna.

Fem dagar senare lade kommissionen ändå fram ett förslag (se artikeln ovanför). På den här punkten hade det dock ändrats jämfört med utkastet. Arbetsmarknadens parter och den sv-enska regeringen, som också hade engagerat sig i saken, andades ut.

I Danmark tycks man dock mena att förslaget fortfarande inte innehåller tillräckliga garantier för medlemsstaternas rätt att själva definiera lönen för utstationerade arbetstagare (se artik-eln på s. 1 i detta nummer).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör