EU & arbetsrätt 2 2016


 

Byggbranschens parter överens: – Nej tack till tjänstepass!

Nej tack, kom inte med något förslag om ”tjänstepass” för byggbranschen! Det skriver de europeiska organisationerna för byggnadsarbetare och byggarbetsgivare i ett gemensamt brev till Europeiska kommissionen. Ett tjänstepass skulle inte medföra några fördelar för företagen, det skulle bara underlätta bedrägerier över gränserna och undergräva effekt-iviteten i tillsynen över arbetstagarnas villkor, menar de.

Idén om tjänstepass lanserades i höstas i ett meddelande från kommissionen om hur den inre marknaden skulle kunna förbättras. Syftet är att göra det lättare i synnerhet för små och medelstora företag att utvidga sin verksamhet till andra länder. Trots att tjänstedirektivet (2006/123) numer ska vara genomfört i medlemsstaterna finns det näm-ligen fortfarande alltför många hinder för företag och yrkesutövare som vill tillhandahålla tjänster över gränserna, enligt kommissionen.

Kommissionen lyfter särskilt fram byggbranschen som en bransch där både handel och investeringar över gränserna ligger på en låg nivå. Hindren kan bestå i brist på tillförlitlig information om vilka krav som gäller i andra länder, krav på hur företagen ska vara organ-iserade som gör det komplicerat att tillhandahålla tjänster i ett annat land och krav på försäkringar som kan vara svåra att uppfylla, heter det i meddelandet.

Därför vill kommissionen bland annat införa ett system med enhetliga formulär i alla med-lemsländer, där företagen i hemlandet kan lämna de uppgifter som mottagande länder behöver för att de ska kunna erbjuda sina tjänster där. På så sätt ska företagen kunna vara helt säkra på vilka krav som ställs i varje medlemsstat, bland annat när det gäller villkoren för utstationerade arbetstagare.

Hemlandets myndigheter ska sedan kunna utfärda ett tjänstepass som företaget kan använda som bevis för att det uppfyller kraven i mottagarlandet. I en fotnot förklarar kommissionen att det fortfarande ska vara den medlemsstat där företaget vill tillhandahålla tjänsten som fastställer dessa krav. Förutsatt, förstås, att de är förenliga med EUrätten. Däremot ska myndigheterna där inte längre kunna kräva att företaget lämnar information och dokumentation som det redan har lämnat i hemlandet. Dessa uppgifter ska myndigheterna i stället få tillgång till genom det elektroniska dokumentarkiv som hemlandets förvaltning ska skapa, har kommissionen tänkt.

Europafacket EFS har i ett uttalande skarpt motsatt sig att tjänstepassen ska omfatta frågor som rör arbetstagarna, och särskilt utstationerade arbetstagare. Myndigheterna i mottagar-landet måste fortfarande kunna få direkt tillgång till vissa dokument, till exempel för att slå fast att det handlar om verkliga utstationeringar, menar EFS. Om tjänstepassen skulle er-sätta eller minska värdstatens inspektioner och kontroller på sitt eget territorium innebär det ett återtåg till den ursprungslandsprincip som kommissionären Fritz Bolkestein misslyckades med att få igenom med tjänstedirektivet (se EU & arbetsrätt nr 1/2006 s. 1).Organisationen tvivlar för övrigt på att idén över huvud taget går att genomföra. Det är orealistiskt att tro att hemlandets myndigheter har de kunskaper som behövs för att tolka och tillämpa ett annat lands lagstiftning korrekt, skriver EFS.

Men det är inte bara arbetstagarsidan som är kritisk till förslaget. Den Europeiska byggnads-arbetarfederationen, EFBWW, och dess motpart på arbetsgivarsidan, FIEC, har i ett gemen-samt brev uppmanat kommissionen att lägga ner planerna på ett tjänstepass för just bygg-industrin.

I brevet beskriver parterna hur de efter åtskilliga möten med kommissionens tjänstemän och efter att ha rådgjort med sina medlemsorganisationer har kommit fram till att förslaget bygger på ett missförstånd om hur byggindustrin fungerar. Enligt EFBWW och FIEC kommer den övervägande majoriteten av byggföretagen att fortsätta vara verksamma huvudsakligen på lokal/ regional nivå, inte på grund av administrativa hinder utan av andra orsaker, som språksvårigheter, tekniska krav, kulturella skillnader, kundrelationer och så vidare.

Utifrån den information vi har fått hittills delar vi uppfattningen att tjänstepassen inte skulle tillföra några fördelar, samtidigt som de skulle orsaka nya problem genom att underlätta be-drägerier över gränserna och underminera tillsynsmyndigheternas kontroll över arbetstagar-nas villkor, sammanfattar EFBWW och FIEC sina synpunkter.

Vem som helst som har synpunkter på förslaget om tjänstepass kan framföra dem till kommissionen genom ett frågeformulär på webben fram till den 26 juli.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör