EU & arbetsrätt 2 2016


Kommissionen manar: Undersök hur arbetsrätten passar de nya arbetsmönstren i delningsekonomin

Medlemsstaterna bör undersöka om deras arbetsrättsliga regler tillgodoser behoven hos människor som arbetar i delningsekonomin, och förklara hur de ska tillämpas på de nya arbetsmönstren. Det är en av punkterna i den vägledning som Europeiska kommissionen har publicerat för att få medlemsländerna att uppdatera olika delar av sina regelverk så att de fungerar för nya affärsmodeller.

Det var knappast taxitjänster som Uber eller uthyrningsplattformar som Airbnb som EU-ländernas lagstiftare hade för ögonen när de utformade dagens regler om exempelvis mark-nadstillträde, konsumentskydd eller anställdas rättigheter. Men idag ska länderna – en aning yrvaket – tillämpa de här reglerna på de nya affärsmodellerna i delningsekonomin. Och res-ultaten blir olika på olika håll, konstaterar kommissionen i ett arbetsdokument som ligger som underlag till meddelandet ”En europeisk agenda för delningsekonomin”.

Det är inte bra, enligt kommissionen. Om reglerna varierar mycket mellan olika länder häm-mar det utvecklingen av den inre marknaden, och man tar inte vara på de möjligheter till innovation, nya arbetstillfällen och tillväxt som delningsekonomin ger. Samtidigt finns det en risk att rättsliga gråzoner exploateras för att kringgå regler som ska ta tillvara det allmänna intresset, framhåller kommissionen i meddelandet. Därför vill den nu ge myndigheter och marknadsaktörer rättslig och politisk vägledning om hur den befintliga EU-rätten bör tillämpas inom delningsekonomin.

När det gäller möjligheten att över huvud taget bedriva verksamhet i de nya formerna på-pekar kommissionen att medlemsstaterna inte får kräva att tjänsteleverantören har när-ingstillstånd eller licens om det inte är absolut nödvändigt för att nå ett mål av allmänt in-tresse. Förbud bör vara en sista utväg, manar kommissionen.

För dem som utför tjänsten, exempelvis Ubers förare, är problemet att de ofta arbetar i for-mer som skiljer sig från traditionella anställningsförhållanden. Det kan skapa oklarhet om vilka regler som gäller för dem och vilket skydd de har. Kommissionen konstaterar att detta bara är en del av en strukturell förändring där gränsen mellan arbetstagare och egenföretag-are blir alltmer diffus, där tillfälliga arbeten och deltidsanställningar ökar och det blir vanlig-are att ha flera anställningar samtidigt. Här hänvisar kommissionen till det pågående sam-rådet om en europeisk ”pelare” för sociala rättigheter där den vill ha in synpunkter på om EU:s nuvarande sociala regelverk fortfarande är relevant eller om det behövs något nytt (se EU & arbetsrätt nr 1/2016 s. 5).

Samtidigt rekommenderar den medlemsstaterna att se över sina arbetsrättsliga regler för att avgöra om de tillgodoser behoven hos arbetstagare och egenföretagare i delningsekonomin. De bör också ge vägledning i hur deras arbetsrättsliga regler ska tillämpas på de nya arbets-mönstren, enligt kommissionen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör